27 09

RÉSZVÉTEL HETE 2023

A Rész­vé­tel Hete 2023 ország­szer­te zaj­ló prog­ram­so­ro­zat októ­ber 2–8 között, a Rész­vé­tel Hete+ pedig minden­nek a foly­ta­tá­sa novem­ber 30-ig. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot.  Nehéz tagad­ni, hogy a magyar…

Bővebben…

12 09

Legyél a munkatársunk!

Admi­niszt­ra­tív mun­ka­tár­sun­kat keres­sük! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány olyan mun­ka­tár­sat keres, aki segít a szer­ve­ze­ti admi­niszt­rá­ci­ót rend­ben tar­ta­ni, szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­val és a pénz­ügyes mun­ka­társ­sal.  A CKA 1994 óta a közös­sé­gi mun­ka, közös­ség­fej­lesz­tés és közös­ség­szer­ve­zés egyik leg­fon­to­sabb fel­nőtt­kép­zé­si intézménye.…

Bővebben…

11 09
Forrás: environmentalleague

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Bővebben…