13 03

HDM fórum visszajelzés

A feb­ru­ár 16‑i közös talál­ko­zó kap­csán jelent­ke­zünk most nála­tok. Ígér­tük, hogy lehe­tő­sé­get fogunk adni az érde­mi vissza­jel­zés­re, ehhez készí­tet­tük az aláb­bi kér­dő­ívet. Köszön­jük, hogy­ha tud­tok rá érdem­ben időt szán­ni már­ci­us 20-ig. Min­den válasszal érdem­ben fogunk fog­lal­koz­ni, mert ezt a prog­ra­mot nem nek­tek, hanem vele­tek sze­ret­nénk tovább fej­lesz­te­ni annak érde­ké­ben, hogy való­ban érde­mi szel­le­mi műhe­lyé­vé vál­jon a helyi demok­rá­cia vala­mennyi sze­rep­lő­je számára.

Név(Köte­le­ző)
a vála­szo­dat kizá­ró­lag mi fog­juk lát­ni, ha készül össze­fog­la­ló a vissza­jel­zé­se­i­tek­ből, akkor abban már ano­ni­mi­zált módon fog meg­je­len­ni min­den­ki véleménye
Mennyi­re talál­tad hasz­nos­nak, hogy meg­is­mer­ted a töb­bi bevont sze­rep­lőt?(Köte­le­ző)

Mennyi­re ismer­ted a töb­bi részt­ve­vőt korább­ról?(Köte­le­ző)

Mennyi­re érez­ted védett­nek a teret ahhoz, hogy olyan módon tudj részt ven­ni, aho­gyan sze­ret­tél vol­na?(Köte­le­ző)

Az ismer­te­tett “étlap” alap­ján hol látod a belé­pé­si pon­to­dat most a Helyi Demok­rá­cia Műhely­be? Több válasz­le­he­tő­sé­get is meg­ad­hatsz és annak meg­fe­le­lő­en fogunk keres­ni Téged a jövő­ben.(Köte­le­ző)

Hely­szí­ni ellá­tást, logisz­ti­kát, tol­má­cso­lá­si lehe­tő­sé­get milyen­nek érté­ke­led?(Köte­le­ző)

Köszön­jük a kitöl­tést! A vála­szod függ­vé­nyé­ben jelent­ke­zünk hama­ro­san továb­bi infor­má­ci­ók­kal, anyagokkal.