Átláthatóság

A képhez tartozó alt jellemző üres; unnamed.png a fájlnév

A Civil Kollégium Alapítvány gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Ügy­fél­szol­gá­la­ti és panasz­ke­ze­lé­si szabályzat

“Az Ala­pít­vány műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban kelet­ke­zett – a sze­mé­lyi­ség­jo­go­kat és az adat­vé­del­met nem sér­tő – ira­tok­ba bár­ki bete­kint­het, a szer­ve­zet szék­he­lyén, elő­re egyez­te­tett idő­pont­ban.” (rész­let az Ala­pí­tó Okirat­ból) Bővebb infor­má­ció az [email protected] e‑mail címen kérhető.

Köz­hasz­nú­sá­gi jelentések

Igaz­ga­tó­sá­gi ülés meg­hí­vó 2020

Igaz­ga­tó­sá­gi ülés meg­hí­vó 2019

Adat­vé­del­mi szabályzat

Támo­gass!

100% Kun­bá­bonyt mindenkinek!

Alapdokumentumok

A CKA ala­pí­tó okirata

Fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély kiegészítés

Fel­nőtt­kép­zé­si engedély

Safe­gu­ard poli­cy — Irány­el­vek a gyer­me­kek és sérü­lé­keny tár­sa­dal­mi cso­por­tok védelmében

Statisztikai jelentések

CKA köz­mű­ve­lő­dé­si tevé­keny­ség jelen­tés 2019

CKA köz­mű­ve­lő­dé­si tevé­keny­ség jelen­tés 2018

CKA KSH jelen­tés 2019

CKA KSH jelen­tés 2018

Az adó 1%-nak felhasználása

CKA 2011 adó 1 %-nak felhasználása

CKA 2014 adó 1 %-nak felhasználása

CKA 2016 adó 1 %-nak felhasználása

CKA 2017 adó 1 %-nak felhasználása