17 08

Kérdezz, javasolj, legyél jelen, vegyél részt!

Van lehe­tő­sé­ged bele­szól­ni a téged, a csa­lá­do­dat, kör­nye­ze­te­det érin­tő ügyek­be! A demok­rá­cia akkor műkö­dik, ha működ­tet­jük, ha tuda­tos állam­pol­gá­rok­ként fog­lal­ko­zunk a köz­ügyek­kel, figyel­jük és szá­mon­kér­jük válasz­tott kép­vi­se­lő­ink mun­ká­ját. Hogyan? Ebben sze­ret­nénk segí­te­ni. Ezt az oldalt azért fej­lesz­ti a CKA, hogy…

Bővebben…

28 07

Mentsük meg a gyáli kiserdőt!

Az Ele­ven Gyál csa­pa­ta azt sze­ret­né, hogy a gyá­li kis­er­dő egy­ben marad­jon és az idő­sek ott­ho­na más­hol épül­jön meg. Az ügy érde­ké­ben, RÁTOK is szük­ség van.Ha szí­ve­sen gyűj­te­nél alá­írást szom­széd­tól, csa­lád­tag­tól, utcád­ban, isme­rő­se­id köré­ben, akkor nyom­tasd ki az alá­író­í­vet, írasd alá,…

Bővebben…

13 05

1+1 Közösségi Adománygyűjtő Kampány

1+1 mil­li­ós kam­pány indul a szeg­re­gá­tu­mok­ban tevé­keny­ke­dő szer­ve­ző­ink mun­ká­já­ra! Mag­Net Ban­kos vagy? Tud­tad, hogy min­ket is támo­gat­hatsz a Mag­Net Bank Közös­sé­gi Ado­má­nyo­zá­si Prog­ram­já­ban? A prog­ram kere­té­ben az ügy­fe­lek 25 mil­lió forin­tot (szer­ve­ze­ten­ként 1 mil­lió forin­tot!) oszt­hat­nak szét a Bank felületein,…

Bővebben…

07 05

Siker: Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot

A kila­kol­ta­tá­si mora­tó­ri­u­mot meg­hosszab­bí­tot­ták a koro­­na­­ví­­rus-jár­­vány miat­ti veszély­hely­zet meg­szű­né­se utá­ni 15. napig. “Ez hatal­mas ered­mény, ami ren­ge­teg embert ment meg attól, hogy a világ­jár­vány köze­pén utcá­ra kerül­jön. Ez a siker annak a több, mint 7000 ember­nek is köszön­he­tő, akik csat­la­koz­tak az…

Bővebben…

03 05

Nyitott iskolák és érettségi a korona idején

Már két hete nyit­va van­nak az álta­lá­nos isko­lák alsó tago­za­tai és ma elkez­dőd­tek a sze­mé­lyes írás­be­li érett­sé­gi vizs­gák is, pedig ezt a lépést sem a peda­gó­gu­sok átol­tott­sá­ga, sem a jár­vány­ada­tok nem indo­kol­ták vol­na. Az isko­lák nyi­tá­sa körül meg­osz­tott­ság van az…

Bővebben…

30 04

Akcióban a Nagy Tavak Koalíció

A Nagy Tavak Koa­lí­ció olyan bala­to­ni, fer­­tő-tavi, tatai és velen­­cei-tavi civil akti­vis­ták, cso­por­to­su­lá­sok, szer­ve­ze­tek össze­fo­gá­sa, akik maguk is vala­me­lyik nagy tó védel­mé­ben ala­kul­tak. https://fb.watch/5bJtyDVsqU/ Az elmúlt évek­ben a négy tónál óri­á­si beruházások/fejlesztések, vagy éppen még csak azok elő­ké­szí­té­se kez­dő­dött meg,…

Bővebben…

25 04

Oltass, hogy élhess!

Bár a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás nem köte­le­ző, szá­mos olyan hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lés van, ahol a lako­sok nem kap­tak, nem kap­nak hite­les infor­má­ci­ó­kat az oltás­ról és a regiszt­rá­ció mód­já­ról. Ezen vál­toz­tat­nunk kell!  A koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás regiszt­rá­ci­ó­já­nak elő­se­gí­té­se érde­ké­ben orszá­gos, átfo­gó kampányt…

Bővebben…