04 06

Kampánynap

Az ott­hon­ápo­lók elis­me­ré­sé­ért indí­tott kam­pány — játé­kos és szak­mai — elem­zé­sé­vel meg­mu­tat­juk, hogy hogyan lehet sike­res közös­sé­gi érdekképviselet/érdekérvényesítést végez­ni ma Magyar­or­szá­gon. Sok­fé­le for­má­ban tanul­hatsz a tár­sa­dal­mi kam­pány során elen­ged­he­tet­len csa­pat­épí­tés­ről, ado­mány­gyűj­tés­ről és a média tuda­tos hasz­ná­la­tá­ról. Az aláb­bi prog­ra­mok­ra számíthattok…

Bővebben…

04 06

Önkormányzati nap

Kun­bá­bony az aktív állam­pol­gá­rok talál­ko­zó­he­lye. A Közös­ség­szer­ve­ző Orszá­gos Talál­ko­zón is olyan embe­rek vesz­nek részt, akik a szá­muk­ra fon­tos ügyek men­tén szer­ve­ződ­nek közös­sé­gek­be, cso­por­tok­ba. Ezek az érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok leg­gyak­rab­ban hely­ben sze­ret­né­nek elér­ni vala­mi­lyen vál­to­zást, és ebben az önkor­mány­za­tot, helyi válasz­tott vezetőiket…

Bővebben…

29 05

Médiaképzés a Közösségszervezők Országos Találkozóján

Van egy ügyed? Tedd lát­ha­tó­vá! Emlék­szel erre a vide­ó­ra, ame­lyet szá­mos online médi­um, sőt az RTL Klub is “leho­zott” annak ide­jén, és amely­nek sike­re hoz­zá­já­rul­ha­tott ahhoz, hogy nem sok­kal később jelen­tő­sen meg­emel­jék az ott­hon­ápo­lók fizet­sé­gét? Elárul­juk neked, hogy elő­ző nap…

Bővebben…

29 05

Wellnesselj civil módra!

Egy tábor sike­res­sé­gé­nek kul­csa lakó­i­nak jó köz­ér­ze­te. Éppen ezért kiemelt figyel­met for­dí­tunk arra, hogy a szak­mai prog­ra­mok mel­lett lehe­tő­sé­ged nyíl­jon kikap­cso­lód­ni — per­sze amo­lyan sajá­tos civil módon. Hiszen tud­juk, egy civil 24 órá­ban civil. A tábor min­den nap­ján, ebéd után 14:00–16:00-ig…

Bővebben…

06 05

Taroltak a CKA által támogatott szervezetek

Büsz­kék vagyunk arra, hogy a Civil-díj idei nyer­te­sei között két olyan szer­ve­zet is meg­ta­lál­ha­tó, amely évek óta részt vesz közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban! Hisszük, hogy sike­rük tit­ka a jól szer­ve­zett közös­ség, bol­do­gok vagyunk, hogy segít­sé­get adhat­tunk és adha­tunk ehhez a szer­ve­ző munkához.…

Bővebben…

19 03

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2019 második kör

Közös­ség­szer­ve­zés iránt érdek­lő­dők figye­lem! Olyan fia­ta­lo­kat kere­sünk, akik már végez­nek, vagy szí­ve­sen végez­né­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­kát kire­kesz­tett, kisebb­sé­gi cso­por­tok­kal. A jelent­ke­ző bekap­cso­lód­hat egy 42 napos kép­zés­be az USA-ban, majd haza­tér­ve ame­ri­kai és hazai men­to­rok segít­sé­gé­vel foly­tat­hat­ja hazai közös­ség­szer­ve­ző gyakorlatát.

Bővebben…

14 03

Közös értékeink — a Civilizáció nyilatkozata

Alul­írott civil szer­ve­ze­tek köz­le­mé­nye 2019. már­ci­us 15 alkal­má­ból Min­den­ki civil, aki tesz azért, hogy vilá­gunk és ben­ne Magyar­or­szág jobb és élhe­tőbb hely legyen, ahol min­den­ki mél­tó­sá­gát és joga­it tisz­te­let­ben tart­ják, és ahol a lema­ra­dók­tól sem for­dul­nak el. Ehhez füg­get­len­sé­günk megőrzése,…

Bővebben…