09 02

Üzentünk Kásler Miklósnak: Tegye ingyenessé a kórházi ellátásból kiszoruló COVID-betegek gyógyszercsomagját!

Átad­tuk az EMMI-nél az Esély­ra­dar­ral és az aHang­gal közö­sen a petí­ci­ón­kat, ami­ben köve­tel­jük az ott­ho­ni ápo­lás­ra szo­ru­ló koro­na­ví­ru­sos bete­gek gyógy­­szer-és vita­min­cso­mag­já­nak ingye­nes­sé tételét.

Bővebben…

28 01

Sikerrel zárult az Eleven Gyál és Eleven Vecsés adománygyűjtése

A “Legyen a táv­ok­ta­tás séta­ga­lopp!” ado­mány­gyűj­tő kam­pány során közel 1 mil­lió forin­tot sike­rült gyűj­te­ni, ami­ből lap­to­po­kat és tab­le­te­ket vásá­rol­tak. https://www.facebook.com/watch/?v=116625870339511 “Decem­ber köze­pén átad­tuk az utol­só lap­to­po­kat, tab­le­te­ket Gyá­lon és Vecsé­sen azok­nak a csa­lá­dok­nak, akik gye­re­kei nem ren­del­kez­tek ilyen, az otthoni…

Bővebben…

22 01

“Tudatosítani kell a társadalomban, hogy legyen jelen.” — Interjú Badzsó Angélával, az Összefogás a Balatonért Egyesület közösségszervezőjével

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért Egye­sü­let mind­össze egy éve jött lét­re, abban az idő­szak­ban, ami­kor a Bala­­ton-kör­­nyé­­ki káros beépí­té­sek már rend­szer­szin­tű prob­lé­má­vá vál­tak az ország­ban. Nem vélet­len, hogy az egye­sü­let lét­re­ho­zó­i­nak azóta egy sza­bad per­cük sin­csen, ha min­den olyan helyi ügyet,…

Bővebben…

29 12

Nehezebb a gyógyulás a koronavírusból, ha dönteni kell, vacsorát eszünk vagy vitaminokat

A koro­­na­­ví­­rus-jár­­vány az őszi máso­dik hul­lám­ban már elér­te a kis­­vá­­ro­­si-falu­­si szeg­re­gá­tu­mok­ban élő­ket is. A rosszabb egész­sé­gi álla­pot­ban lévő, sze­gé­nyebb lakos­ság köré­ben is egy­re több a fer­tő­zött, és náluk gyak­ran jelent­kez­nek az iga­zán súlyos tüne­tek. https://444.hu/2020/12/25/nehezebb-a-gyogyulas-a-koronavirusbol-ha-donteni-kell-vacsorat-eszunk-vagy-vitaminokat?fbclid=IwAR3pkgruaMjh8ByhbkDfVjRZZz69i4KKsKQnkBRuWU3oFEt9ewjvIIU_CrM

Bővebben…

11 12

“Számomra az ad erőt, amikor látom, hogy milyen borzasztóan boldogok az emberek, hogy egy ilyen közösségnek a tagjai lehetnek.”

Inter­jú Bán­­fal­­vi-Radó Bog­lár­ká­val, a Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let közös­ség­szer­ve­ző­jé­vel A Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let tör­té­ne­tén keresz­tül szem­lé­le­te­sen lehet bemu­tat­ni azt, hogy milyen hosszú­tá­vú vál­to­zá­so­kat lehet elér­ni a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­val. Radó Bog­lár­ká­ék elér­ték azt, hogy a város­ré­szü­ket, ahol élnek, elis­mer­jék, hogy a közösségük…

Bővebben…

10 12

Kezdeményezni fogja a Galvani-hídhoz kapcsolódó úthálózatról való döntés elhalasztását Karácsony Gergely

A főpol­gár­mes­ter a napok­ban civil cso­por­tok­tól, köz­tük a CKA által is támo­ga­tott Van más út — Össze­fo­gás a Kis­er­dő­ért csa­pa­tá­tól vet­te át a Határ útnál lévő Kis­er­dő sor­sá­ért aggó­dó petí­ci­ót.  A civi­lek sze­rint tovább­ra sincs egyet­ér­tés a Gal­va­ni híd­hoz kap­cso­ló­dó úthálózatról…

Bővebben…

10 12

Túl a kerekesszéken — A kulcs: az önálló élet

Nagyon sze­ren­csés­nek érzem magam, hogy mind­ez meg­tör­tént velem, de nem sza­bad­na, hogy ez a sze­ren­csén múl­jon – mond­ja Mol­nár Zóra, a kis zalai falu­ból szár­ma­zó fia­tal, aki teréz­vá­ro­si ott­ho­ná­ból és rész­ben annak köszön­he­tő­en sokat tett azért, hogy a követ­ke­ző generációk…

Bővebben…