07 05

Siker: Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot

A kila­kol­ta­tá­si mora­tó­ri­u­mot meg­hosszab­bí­tot­ták a koro­­na­­ví­­rus-jár­­vány miat­ti veszély­hely­zet meg­szű­né­se utá­ni 15. napig. “Ez hatal­mas ered­mény, ami ren­ge­teg embert ment meg attól, hogy a világ­jár­vány köze­pén utcá­ra kerül­jön. Ez a siker annak a több, mint 7000 ember­nek is köszön­he­tő, akik csat­la­koz­tak az…

Bővebben…

03 05

Nyitott iskolák és érettségi a korona idején

Már két hete nyit­va van­nak az álta­lá­nos isko­lák alsó tago­za­tai és ma elkez­dőd­tek a sze­mé­lyes írás­be­li érett­sé­gi vizs­gák is, pedig ezt a lépést sem a peda­gó­gu­sok átol­tott­sá­ga, sem a jár­vány­ada­tok nem indo­kol­ták vol­na. Az isko­lák nyi­tá­sa körül meg­osz­tott­ság van az…

Bővebben…

30 04

Akcióban a Nagy Tavak Koalíció

A Nagy Tavak Koa­lí­ció olyan bala­to­ni, fer­­tő-tavi, tatai és velen­­cei-tavi civil akti­vis­ták, cso­por­to­su­lá­sok, szer­ve­ze­tek össze­fo­gá­sa, akik maguk is vala­me­lyik nagy tó védel­mé­ben ala­kul­tak. https://fb.watch/5bJtyDVsqU/ Az elmúlt évek­ben a négy tónál óri­á­si beruházások/fejlesztések, vagy éppen még csak azok elő­ké­szí­té­se kez­dő­dött meg,…

Bővebben…

25 04

Oltass, hogy élhess!

Bár a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás nem köte­le­ző, szá­mos olyan hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lés van, ahol a lako­sok nem kap­tak, nem kap­nak hite­les infor­má­ci­ó­kat az oltás­ról és a regiszt­rá­ció mód­já­ról. Ezen vál­toz­tat­nunk kell!  A koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás regiszt­rá­ci­ó­já­nak elő­se­gí­té­se érde­ké­ben orszá­gos, átfo­gó kampányt…

Bővebben…

08 04

Az Eleven Gyál és Eleven Vecsés közös sikere: megújult autóbuszvonal

A civi­lek elér­ték, hogy új volán­busz­já­rat legyen Köki Gyál és Vecsés érin­té­sé­vel, ezzel meg­könnyít­ve a helyi­ek éle­tét. 2019 óta kam­pá­nyol éssze­rűbb busz­út­vo­na­lért az Ele­ven Gyál és Ele­ven Vecsés csa­pa­ta, a jelen­le­gi útvo­nal­ve­ze­tés ugyan­is kevés embert ösz­tö­nöz arra, hogy a szóban…

Bővebben…

30 03

“Nehéz érdekvédővé válni, de nem kell félni az aktivistáktól” ‑interjú Aradi Fannival és Konyhás Péterrel, a Város Mindenkié Pécs csoport tagjaival

A Város Min­den­kié Pécs a város­ban lévő kila­kol­ta­tá­sok ellen és a lak­ha­tá­si prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra jött lét­re. A szer­ve­zet mögött kemény egy év van, a jár­vány és a kor­lá­to­zá­sok miatt meg­ne­he­zült a haj­lék­ta­lan embe­rek­kel való kap­cso­lat­tar­tás és a kila­kol­ta­tás előtt állók…

Bővebben…