A Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni kívánó állampolgárok és önszervező közösségek segítő-fejlesztő szervezete, valamint a közösségi munka akkreditált képző intézménye.

A CKA a civil tár­sa­da­lom fej­lesz­té­sé­nek régi sze­rep­lő­je, egy­ben a közös­ség­szer­ve­zés zász­lós­ha­jó­ja. 1994 óta folya­ma­to­san fej­lesz­ti a civil tár­sa­da­lom­mal kap­cso­la­tos tan­anya­ga­it és jut­tat­ja el ezt a tudást ked­vez­mé­nye­sen a hát­rá­nyos hely­ze­tű helyi közös­sé­gek fej­lesz­té­sé­ben dol­go­zó szakembereknek.

A CKA éven­te mint­egy 450–500 önkén­tes­nek szer­vez 24 órás, bent­la­ká­sos kép­zést, 4–8 orszá­gos szak­mai műhelyt, 3–4 országos/nemzetközi sze­mi­ná­ri­u­mot, kon­fe­ren­ci­át, és műhely­mun­kát tart. 

Min­den nyá­ron társ­szer­ve­ző­je a „Nyá­ri egye­tem – a közös­sé­gi rész­vé­tel fej­lesz­té­sé­ért”-nek, s az ország egyik leg­na­gyobb civil ese­mé­nyé­vé vált Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Heté­nek is főszer­ve­ző­je. Éven­te indít­ja a Nem­zet­kö­zi Nyá­ri Egye­te­met, ame­lyen 15–25 ország részt­ve­vői tanul­nak egy­más tár­sa­da­lom­fej­lesz­tő gya­kor­la­tá­ról és ter­vez­nek meg közös programokat. 

Tag­ja három nem­zet­kö­zi, euró­pai szak­mai háló­zat­nak (Cent­ral and Eas­tern Euro­pe­an Citi­zens Net­workEuro­pe­an Com­mu­nity Orga­ni­zing Net­workPan-Euro­pe­an ePar­ti­ci­pa­ti­on Net­work) és stra­té­gi­ai part­ne­re az Euró­pai Közös­ség­fej­lesz­tő Háló­zat­nak (Euro­pe­an Com­mu­nity Deve­lop­ment Net­work). Saját kép­zé­si rend­szert épí­tett ki, ame­lyet folya­ma­to­san fej­leszt és új ele­mek­kel egé­szít ki. 

A CKA 2010 óta a közös­ség­szer­ve­zés (com­mu­nity orga­ni­zing) szak­mai meg­kö­ze­lí­tés hazai elter­jesz­té­sén mun­kál­ko­dik, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen ma 15–25 közös­ség­szer­ve­ző­vel dol­go­zik az ország területén.

Kép­zé­se­it, ese­mé­nye­it egy álta­la fel­újí­tott egy­ko­ri tanya­si isko­la épü­le­té­ben lét­re­ho­zott 24 fős bent­la­ká­sos kép­zé­si köz­pont­ban való­sít­ja meg, Kunszentmiklós-Kunbábonyban.

Inno­va­tív kép­zé­si rend­sze­re, egye­di, rész­vé­te­len és az egyé­ni tapasz­ta­la­tok fel­dol­go­zá­sán ala­pu­ló mód­szer­ta­na és orga­ni­kus kap­cso­la­ta a helyi folya­ma­tok­kal nem csak Magyar­or­szá­gon, de Euró­pá­ban is min­ta­ér­té­kű­nek számít.

A CKA feladatai:

 • a helyi közös­sé­gek és szom­széd­sá­gi cso­por­tok iden­ti­tá­sá­nak, helyi sze­re­pe­i­nek felismeréséhez,
 • a helyi prob­lé­mák és tovább­lé­pé­si lehe­tő­sé­gek feltérképezéséhez,
 • a cse­le­ked­ni, segí­te­ni, a meg­ol­dá­sok­hoz hoz­zá­já­rul­ni kívá­nó cse­lek­vő mag kiala­kí­tá­sá­hoz, isme­re­te­i­nek, kész­sé­ge­i­nek bővítéséhez,
 • a közös­sé­gi ter­ve­zés­hez és cse­lek­vés­hez, együtt­mű­kö­dé­sek és part­ner­ség kiala­kí­tá­sá­hoz a dön­tés­ho­zók­kal és a helyi kulcsszereplőkkel,
 • a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­hez, a dön­tés­ho­za­ta­li viszo­nyok kiegyensúlyozásához,
 • a fenn­tart­ha­tó, hosszabb-távú önse­gí­tő, önszer­ve­ző, part­ner­sé­gi viszo­nyok kialakulásához

 A CKA legfontosabb tevékenységei:

 • Kép­zé­sek, tré­nin­gek, elő­adá­sok, ismeretterjesztés
 • Helyi gya­kor­la­ti mun­ka a közös­ség­szer­ve­zés és fej­lesz­tés eszközeivel
 • Szak­mai és moz­gal­mi ese­mé­nyek (nyá­ri egye­te­mek, kon­fe­ren­ci­ák, sze­mi­ná­ri­u­mok, műhe­lyek, Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Hete stb.)
 • Háló­za­ti mun­ka, hazai és nem­zet­kö­zi hálózatfejlesztés
 • Téma-spe­ci­fi­kus prog­ra­mok, hazai és nem­zet­kö­zi csereprogramok
 • Szak­ma­fej­lesz­tő kez­de­mé­nye­zé­sek, kuta­tá­sok, pub­li­ká­ci­ók, szak­mák és intéz­mé­nyek közöt­ti part­ner­ség fej­lesz­té­se (pl. műve­lő­dé­si, szo­ci­á­lis, kör­nye­zet­vé­dő, épí­tész stb.)
 • Intéz­mé­nyi és kor­mány­za­ti part­ner­sé­gek, rész­vé­tel egyes szak­po­li­ti­kák, stra­té­gi­ák kialakításában

A Civil Kol­lé­gi­um szel­le­mi veze­tő­je és a kun­bá­bo­nyi közös­sé­gi ház meg­va­ló­sí­tó­ja a magyar közös­ség­fej­lesz­tés egyik ala­pí­tó­ja, a 2002-ben elhunyt Var­ga A. Tamás volt.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány elnö­ke Var­ga Máté.