25 08

Kinyílnak az ablakok – a digitális oktatás mindenkié!

A koro­na­ví­rus jár­vány miatt bezár­tak az isko­lák. Több ezer gyer­mek – egy friss kuta­tás sze­rint a tanu­lók 20 szá­za­lé­ka – szá­má­ra ez nem­csak az osz­tály­tár­sak és a peda­gó­gu­sok hiá­nyát jelen­ti, hanem az okta­tás­ból való kiszo­ru­lást is, amely­nek egyé­ni és tár­sa­dal­mi szin­ten is…

Bővebben…

25 04

Velünk vészelik át a járványt!

Soha nem látott össze­fo­gás való­sul­hat meg a szeg­re­gá­tu­mok lakó­i­ért, büsz­kék vagyunk rá, hogy része­sei lehe­tünk. Az Esély Labor Egye­sü­let­tel (ELE) és az aHang plat­form­mal közös Még egy falat kam­pány­ban két hét alatt 18 mil­lió forint gyűj­töt­tünk össze, amely­nek egy részé­ből part­ne­re­ink már kiosz­tot­ták az első cso­ma­go­kat a bara­nya megyei Ágon. 

Bővebben…

26 02

Ha csak otthon puffogsz, nélküled döntenek

A hazai közös­ség­szer­ve­zés egyik leg­na­gyobb sike­re­ként vonul be a (civil) tör­té­ne­lem­be az a folya­mat, amely­nek végén nem­csak a part­men­ti fák szá­za­it men­tet­ték meg a kivá­gás­tól a helyi akti­vis­ták és szim­pa­ti­zán­sa­ik, de a ter­mé­sze­tes és élhe­tő Római-par­tért fele­lős­sé­get érző és tevé­keny­ke­dő csa­pat szü­le­tett. A Marad­ja­nak a FÁK a Róma­in cso­port egyik meg­ha­tá­ro­zó tag­já­val, Tóth-Kal­ló Évá­val a küz­de­lem éve­i­ről és az egyé­ni bevo­nó­dás hatá­sa­i­ról beszélgettünk.

Bővebben…

13 02

Belecsaptak a szervezésbe

A Bala­ton beépí­té­se ellen, a haj­lék­ta­lan embe­rek joga­i­ért, az aka­dály­men­tes éle­tért, a sza­bol­csi vonat­köz­le­ke­dés kor­sze­rű­sí­té­sé­ért — töb­bek között eze­kért a célo­kért küz­de­nek azon cso­por­tok, ame­lyek közös­ség­szer­ve­ző­jét a követ­ke­ző pályá­za­ti cik­lus­ban támo­gat­juk. A koráb­bi prog­ra­mok­ban elért ered­mé­nyek azt bizo­nyít­ják: a helyi…

Bővebben…

11 02

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2020 ősz

Közös­ség­szer­ve­zés iránt érdek­lő­dők figye­lem! Olyan fia­ta­lo­kat kere­sünk, akik már végez­nek, vagy szí­ve­sen végez­né­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­kát kire­kesz­tett, kisebb­sé­gi cso­por­tok­kal. A jelent­ke­ző bekap­cso­lód­hat egy 42 napos kép­zés­be az USA-ban, majd haza­tér­ve ame­ri­kai és hazai men­to­rok segít­sé­gé­vel foly­tat­hat­ja hazai közös­ség­szer­ve­ző gyakorlatát.

Bővebben…

10 02

Kezdetben volt a sötétség

Hatal­mas közös­ség­szer­ve­zői sikert értek el helyi civi­lek Gyá­lon: nem­csak bebi­zo­nyí­tot­ták, hogy elég­te­len a köz­vi­lá­gí­tás a város­ban, de három éves mun­ká­juk ered­mé­nye­kép­pen vég­re való­di fények gyúl­hat­nak a tele­pü­lé­sen. Ráadá­sul a küz­de­lem nyo­mán civil cso­port szü­le­tett a városban.

Bővebben…

07 11

Utazás a Schumacher iskolába, utazás önmagunkba

Izgal­mas beszá­mo­ló az angol isko­lá­ról, amely az önma­gunk­kal és a ter­mé­szet­tel való har­mo­ni­kus és fenn­tart­ha­tó kap­cso­lat kiala­kí­tá­sát és folya­ma­tos fej­lő­dé­sét tart­ja fő cél­já­nak, amely­hez kivá­ló mód­sze­re­ket alkal­maz­nak ötvöz­ve a tra­di­ci­o­ná­lis és újsze­rű technikákat.

Bővebben…

27 10

CKA — Közösségszervezés 2020/21 pályázati felhívás

A kez­de­mé­nye­zés szer­ve­sen kap­cso­ló­dik a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2010-óta tar­tó orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző szak­mai épít­ke­zé­sé­hez, mely­nek 2020–21-es pályá­za­ti fel­hí­vá­sa is a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dést, a helyi közös­sé­gek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sét kíván­ja erősíteni.

Bővebben…