08 04

Az Eleven Gyál és Eleven Vecsés közös sikere: megújult autóbuszvonal

A civi­lek elér­ték, hogy új volán­busz­já­rat legyen Köki Gyál és Vecsés érin­té­sé­vel, ezzel meg­könnyít­ve a helyi­ek éle­tét. 2019 óta kam­pá­nyol éssze­rűbb busz­út­vo­na­lért az Ele­ven Gyál és Ele­ven Vecsés csa­pa­ta, a jelen­le­gi útvo­nal­ve­ze­tés ugyan­is kevés embert ösz­tö­nöz arra, hogy a szóban…

Bővebben…

30 03

“Nehéz érdekvédővé válni, de nem kell félni az aktivistáktól” ‑interjú Aradi Fannival és Konyhás Péterrel, a Város Mindenkié Pécs csoport tagjaival

A Város Min­den­kié Pécs a város­ban lévő kila­kol­ta­tá­sok ellen és a lak­ha­tá­si prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra jött lét­re. A szer­ve­zet mögött kemény egy év van, a jár­vány és a kor­lá­to­zá­sok miatt meg­ne­he­zült a haj­lék­ta­lan embe­rek­kel való kap­cso­lat­tar­tás és a kila­kol­ta­tás előtt állók…

Bővebben…

23 02

Valósuljon meg a Digitális Oktatási Stratégia!

Tud­tad, hogy a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át már 2016-ban elfo­gad­ták? És azt, hogy 2018-ban vezet­ték vol­na be? Ehhez képest a gya­kor­lat­ban egy­ál­ta­lán nem való­sult meg min­den mára belő­le! A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja “csak” ezt kéri szá­mon most, mert úgy gon­dol­ják, hogy…

Bővebben…

09 02

Üzentünk Kásler Miklósnak: Tegye ingyenessé a kórházi ellátásból kiszoruló COVID-betegek gyógyszercsomagját!

Átad­tuk az EMMI-nél az Esély­ra­dar­ral és az aHang­gal közö­sen a petí­ci­ón­kat, ami­ben köve­tel­jük az ott­ho­ni ápo­lás­ra szo­ru­ló koro­na­ví­ru­sos bete­gek gyógy­­szer-és vita­min­cso­mag­já­nak ingye­nes­sé tételét.

Bővebben…

01 02

Ajándékozz civil szívet kedvesednek Valentin-napon!

Támo­gasd a CKA Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ját leg­alább 5000 Ft-tal, és cse­ré­be Kun­bá­bony kitű­zőt vagy hűtő­mág­nest, vala­mint ezen felül egy civil szí­ves vászon­szaty­rot és az ado­má­nyo­zást tanú­sí­tó kísé­rő­kár­tyát is adunk aján­dék­ba. Lepd meg vele válasz­tot­ta­dat, és legye­tek együtt a civil közös­sé­gek támo­ga­tói! Valentin-napi…

Bővebben…

29 01

Újabb 12 fiatalnak tudtunk segíteni!

Ezúton is nagyon köszön­jük az Egon Zehn­der Kft. magyar­or­szá­gi iro­dá­já­nak a támo­ga­tá­sát, ami­nek követ­kez­té­ben újabb 12 hát­rá­nyos hely­ze­tű fia­tal, a Dr. Ámbéd­kar Isko­la mis­kol­ci tanu­lói jutot­tak digi­tá­lis esz­kö­zök­höz! Ezzel sze­ret­nénk őket segí­te­ni, hogy a jelen­le­gi vír­ús­hely­zet okoz­ta intéz­ke­dé­sek miatt ne…

Bővebben…

28 01

Sikerrel zárult az Eleven Gyál és Eleven Vecsés adománygyűjtése

A “Legyen a táv­ok­ta­tás séta­ga­lopp!” ado­mány­gyűj­tő kam­pány során közel 1 mil­lió forin­tot sike­rült gyűj­te­ni, ami­ből lap­to­po­kat és tab­le­te­ket vásá­rol­tak. https://www.facebook.com/watch/?v=116625870339511 “Decem­ber köze­pén átad­tuk az utol­só lap­to­po­kat, tab­le­te­ket Gyá­lon és Vecsé­sen azok­nak a csa­lá­dok­nak, akik gye­re­kei nem ren­del­kez­tek ilyen, az otthoni…

Bővebben…