12 04

Nemzetközi körkép az oktatásban segítőkről!

Az okta­tá­si kiadá­sok nem adós­sá­got jelen­te­nek, ahogy egyes poli­ti­ku­sok gon­dol­ják, hanem a jövőnk­be tör­té­nő komoly befek­te­tést. — ez volt a leg­fon­to­sabb tétel­mon­da­ta annak az online talál­ko­zó­nak, amely a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek mun­ká­ját és meg­be­csült­sé­gét tekin­tet­te át rész­ben nem­zet­kö­zi szin­ten. Gab­ri­el­la Tlapova,…

Bővebben…

04 04

Szabad európa rádió — az autizmusról

Fehér­vá­ri Csil­la, Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) közös­ség­szer­ve­ző hall­ga­tó­ja­ként a Hidak – A jövő esé­lye című egri kon­fe­ren­cia szer­ve­zé­sé­vel hív­ta fel a figyel­met az autis­ták tovább­ta­nu­lá­sa körü­li ano­má­li­ák­ra. Évek óta küzd autis­ta fia, Milán tovább­ta­nu­lá­sá­ért. Szél­ma­lom­har­cuk az okta­tá­si rend­szer­rel reme­kül példázza…

Bővebben…

27 03

Kotricz Katalin

Port­ré­so­ro­za­tunk a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1 éves közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban részt vevők­ről.  Katust roma szár­ma­zá­sa miatt sok hát­rány érte gyer­mek­ko­rá­ban. Olvasd el, hogyan tud­ja segí­te­ni érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­ká­já­val ma, a nehéz sor­sú gye­re­ke­ket. Pilis­csa­bán nevel­ked­tem, és itt kezd­tem el tanul­má­nya­i­mat a Pázmány…

Bővebben…

25 03

Rettenetes ebben az országban segítségre szoruló gyerekként élni!

Ret­te­ne­tes ebben az ország­ban segít­ség­re szo­ru­ló gye­rek­ként élni! — ez a mon­dat biz­to­san meg­fo­gal­ma­zó­dott  a részt­ve­vő szü­lők­ben, taná­rok­ban, és szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­i­ben a CKA “Egy­szer­GYE­REk — Küz­de­lem az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért!” elne­ve­zé­sű Orszá­gos Talál­ko­zó­ján, 2024. már­ci­us 23-án, a Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma…

Bővebben…

19 03

Rádiós riport a jövő esélyeiről az autista gyermekek számára

Hall­gasd meg a Kos­suth Rádió Jó Reg­gelt Magyar­or­szág című műso­rá­nak riport­ját a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­val, érin­tett szü­lők­kel! Ha fon­tos­nak talá­lod ezt a témát, érin­tett szü­lő­ként vagy szak­em­ber­ként, kér­jük, gye­re el már­ci­u­si 23‑i Egy­szer­GYE­REk — Küz­de­lem az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért! orszá­gos találkozónkra!

Bővebben…

14 03

Gömbösné Hideg Viki — közoktatási kaszkadőrnő és kreatív munkás, közösségszervező

Port­ré­so­ro­za­tunk a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1 éves közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban részt vevők­ről.  Viki, egy autis­ta fiú édes­any­ja. Olvasd el, hogyan tud­ta min­den­na­pi éle­tü­ket segí­te­ni érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­ká­já­val! “Köz­ok­ta­tá­si kasz­ka­dőr­nő és kre­a­tív mun­kás vagyok, aki nap mint nap küzd az autis­ta gye­re­ke­kért.  Amikor…

Bővebben…

11 03

EgyszerGYEREk — Küzdelem az igazságosabb oktatásért!

2024. már­ci­us 23−án 10 órá­tól 14 órá­ig Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma Műve­lő­dé­si Ház, 1077 Buda­pest, Király utca 67. (bejá­rat a Hárs­fa utca 53 fel­öl.) Fon­tos mér­föld­kő­höz ért a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány okta­tás­ügyi cse­lek­vé­si prog­ram­ja. A mél­tá­nyos, szük­ség­le­te­ken ala­pu­ló okta­tás meg­te­rem­té­sé­ért vég­zett sok…

Bővebben…