22 05

Biztonságban tudni gyerekként és hinni a biztos jövőjében!

Erre vágyik min­den szü­lő! Az autis­ta gye­re­kek szü­le­i­nek azon­ban ez sok­szor csak vágy­álom. A jelen­le­gi okta­tá­si rend­szer­ben csak nagyon kevés támo­ga­tás­ra szo­ru­ló gye­rek­nek ada­tik meg a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet. Miköz­ben min­den isko­lai érzé­ke­li, hogy egy­re töb­ben van­nak, a leg­töb­ben nem jutot­tak túl…

Bővebben…

17 05

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó ⏰ 2024. júni­us 2‑án, vasár­nap 10 óra📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14. Sze­re­tet­tel várunk min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős talál­ko­zónk­ra Buda­pes­ten. 🎯Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it és érin­tet­te­ket hoz­zuk össze, akik elkö­te­le­zet­tek a sajá­tos nevelési…

Bővebben…

23 04

Jelen-ben az autizmusról!

“Azo­kat a kife­je­zé­se­ket, mint a spe­ci­á­lis igé­nyű vagy SNI‑s, nem hasz­nál­ják Nyu­­gat-Euró­­pá­­ban, mert a leg­több érin­tett gye­rek integ­rált okta­tás­ban része­sül, és min­den­ki azt kap­ja, ami­re való­ban szük­sé­ge van.” 🤔És Magyar­or­szá­gon mi a hely­zet? Köszön­jük a Jelen cik­két! Amennyi­ben érin­tett szü­lő, pedagógus…

Bővebben…

12 04

Nemzetközi körkép az oktatásban segítőkről!

Az okta­tá­si kiadá­sok nem adós­sá­got jelen­te­nek, ahogy egyes poli­ti­ku­sok gon­dol­ják, hanem a jövőnk­be tör­té­nő komoly befek­te­tést. — ez volt a leg­fon­to­sabb tétel­mon­da­ta annak az online talál­ko­zó­nak, amely a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek mun­ká­ját és meg­be­csült­sé­gét tekin­tet­te át rész­ben nem­zet­kö­zi szin­ten. Gab­ri­el­la Tlapova,…

Bővebben…

04 04

Szabad Európa rádió — az autizmusról

Fehér­vá­ri Csil­la, Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) közös­ség­szer­ve­ző hall­ga­tó­ja­ként a Hidak – A jövő esé­lye című egri kon­fe­ren­cia szer­ve­zé­sé­vel hív­ta fel a figyel­met az autis­ták tovább­ta­nu­lá­sa körü­li ano­má­li­ák­ra. Évek óta küzd autis­ta fia, Milán tovább­ta­nu­lá­sá­ért. Szél­ma­lom­har­cuk az okta­tá­si rend­szer­rel reme­kül példázza…

Bővebben…

27 03

Kotricz Katalin

Port­ré­so­ro­za­tunk a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1 éves közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban részt vevők­ről.  Katust roma szár­ma­zá­sa miatt sok hát­rány érte gyer­mek­ko­rá­ban. Olvasd el, hogyan tud­ja segí­te­ni érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­ká­já­val ma, a nehéz sor­sú gye­re­ke­ket. Pilis­csa­bán nevel­ked­tem, és itt kezd­tem el tanul­má­nya­i­mat a Pázmány…

Bővebben…

25 03

Rettenetes ebben az országban segítségre szoruló gyerekként élni!

Ret­te­ne­tes ebben az ország­ban segít­ség­re szo­ru­ló gye­rek­ként élni! — ez a mon­dat biz­to­san meg­fo­gal­ma­zó­dott  a részt­ve­vő szü­lők­ben, taná­rok­ban, és szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­i­ben a CKA “Egy­szer­GYE­REk — Küz­de­lem az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért!” elne­ve­zé­sű Orszá­gos Talál­ko­zó­ján, 2024. már­ci­us 23-án, a Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma…

Bővebben…