30 03

“Nehéz érdekvédővé válni, de nem kell félni az aktivistáktól” ‑interjú Aradi Fannival és Konyhás Péterrel, a Város Mindenkié Pécs csoport tagjaival

A Város Min­den­kié Pécs a város­ban lévő kila­kol­ta­tá­sok ellen és a lak­ha­tá­si prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra jött lét­re. A szer­ve­zet mögött kemény egy év van, a jár­vány és a kor­lá­to­zá­sok miatt meg­ne­he­zült a haj­lék­ta­lan embe­rek­kel való kap­cso­lat­tar­tás és a kila­kol­ta­tás előtt állók…

Bővebben…

23 02

Valósuljon meg a Digitális Oktatási Stratégia!

Tud­tad, hogy a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át már 2016-ban elfo­gad­ták? És azt, hogy 2018-ban vezet­ték vol­na be? Ehhez képest a gya­kor­lat­ban egy­ál­ta­lán nem való­sult meg min­den mára belő­le! A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja “csak” ezt kéri szá­mon most, mert úgy gon­dol­ják, hogy…

Bővebben…

09 02

Üzentünk Kásler Miklósnak: Tegye ingyenessé a kórházi ellátásból kiszoruló COVID-betegek gyógyszercsomagját!

Átad­tuk az EMMI-nél az Esély­ra­dar­ral és az aHang­gal közö­sen a petí­ci­ón­kat, ami­ben köve­tel­jük az ott­ho­ni ápo­lás­ra szo­ru­ló koro­na­ví­ru­sos bete­gek gyógy­­szer-és vita­min­cso­mag­já­nak ingye­nes­sé tételét.

Bővebben…

01 02

Ajándékozz civil szívet kedvesednek Valentin-napon!

Támo­gasd a CKA Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ját leg­alább 5000 Ft-tal, és cse­ré­be Kun­bá­bony kitű­zőt vagy hűtő­mág­nest, vala­mint ezen felül egy civil szí­ves vászon­szaty­rot és az ado­má­nyo­zást tanú­sí­tó kísé­rő­kár­tyát is adunk aján­dék­ba. Lepd meg vele válasz­tot­ta­dat, és legye­tek együtt a civil közös­sé­gek támo­ga­tói! Valentin-napi…

Bővebben…

29 01

Újabb 12 fiatalnak tudtunk segíteni!

Ezúton is nagyon köszön­jük az Egon Zehn­der Kft. magyar­or­szá­gi iro­dá­já­nak a támo­ga­tá­sát, ami­nek követ­kez­té­ben újabb 12 hát­rá­nyos hely­ze­tű fia­tal, a Dr. Ámbéd­kar Isko­la mis­kol­ci tanu­lói jutot­tak digi­tá­lis esz­kö­zök­höz! Ezzel sze­ret­nénk őket segí­te­ni, hogy a jelen­le­gi vír­ús­hely­zet okoz­ta intéz­ke­dé­sek miatt ne…

Bővebben…

15 01

Jelentkezz 1 napos online képzéseinkre!

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re. Ötna­pos közös­ség­szer­ve­ző online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embe­re­ket várunk, akik vállalják,…

Bővebben…

11 12

“Számomra az ad erőt, amikor látom, hogy milyen borzasztóan boldogok az emberek, hogy egy ilyen közösségnek a tagjai lehetnek.”

Inter­jú Bán­­fal­­vi-Radó Bog­lár­ká­val, a Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let közös­ség­szer­ve­ző­jé­vel A Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let tör­té­ne­tén keresz­tül szem­lé­le­te­sen lehet bemu­tat­ni azt, hogy milyen hosszú­tá­vú vál­to­zá­so­kat lehet elér­ni a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­val. Radó Bog­lár­ká­ék elér­ték azt, hogy a város­ré­szü­ket, ahol élnek, elis­mer­jék, hogy a közösségük…

Bővebben…

10 12

Kezdeményezni fogja a Galvani-hídhoz kapcsolódó úthálózatról való döntés elhalasztását Karácsony Gergely

A főpol­gár­mes­ter a napok­ban civil cso­por­tok­tól, köz­tük a CKA által is támo­ga­tott Van más út — Össze­fo­gás a Kis­er­dő­ért csa­pa­tá­tól vet­te át a Határ útnál lévő Kis­er­dő sor­sá­ért aggó­dó petí­ci­ót.  A civi­lek sze­rint tovább­ra sincs egyet­ér­tés a Gal­va­ni híd­hoz kap­cso­ló­dó úthálózatról…

Bővebben…

04 12

Mit tehet helyben a koronaválság megoldásáért az önkormányzat, a képviselők, a civilek és a közösség?

A K‑Monitor Közös plat­for­mon — Helyi közös­sé­gi meg­ol­dá­sok a koro­­na­­ví­­rus-vál­­ság ellen című kiad­vá­nya hasáb­ja­in több, álta­lunk támo­ga­tott pro­jekt és szer­ve­ző­dés is bemu­ta­tás­ra került. Tavaly a válasz­tá­sok kap­csán a közös­sé­gi rész­vé­telt, mint a poli­ti­kai kép­vi­se­lők és a tőlük eltá­vo­lo­dott helyi közösségek…

Bővebben…