18 10

Családünnep — Regisztrációs lap

Talál­koz­zunk októ­ber 28-án a CKA Csa­lád­ün­ne­pen, és ünne­pel­jük közö­sen a CKA Csa­lád – Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Háló­za­tá­nak elindulását!

Hely­szín: Pre­mi­er Kult­ca­fe, 1085 Buda­pest, Üllői út 2–4.
Idő­pont: 2022. októ­ber 28. (pén­tek) 16:30–20:00

A ter­ve­zett program:

16:30–17:00: Érke­zés, regiszt­rá­ció
17:00–18:00: Meg­nyi­tó, vetí­té­sek és vissza­te­kin­tés a közös­ség­szer­ve­zés elmúlt 10 évé­re.
18:00–19:00: Csa­lád­bő­vü­lés
19:00–20:00: Koc­cin­tás, ünneplés

Kér­jük, hogy rész­vé­te­li szán­dé­ko­dat jelezd az aláb­bi űrlapon.