02 03

Csoportdinamika képzés civil szervezeteknek —  április 19–21., Kunbábony

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­két az aláb­bi jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. ápri­lis 10.

A regiszt­rá­ci­ós lap kitöl­té­se után, külön e‑mailben fogunk érte­sí­te­ni a jelent­ke­zé­sed elfogadásáról.

Csoportdinamika 2024. április 19–21.

Jelent­ke­ző viselt neve:(Köte­le­ző)
Jelent­ke­ző szü­le­té­si neve:(Köte­le­ző)
Any­ja neve:(Köte­le­ző)
Leg­ma­ga­sabb isko­lai vég­zet­sé­ge:(Köte­le­ző)
YYYY dot MM dot DD
Magyar­or­szá­gi lak­cím­mel ren­del­ke­zem(Köte­le­ző)
Mely napok­ra kérsz szál­lást?(Köte­le­ző)
Mely alkal­mak­kor kérsz étke­zést?(Köte­le­ző)
Minő­sé­gi alap­anya­gok­ból készü­lő, hús­men­tes étke­zés biztosítunk.
A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de ha támo­gat­ni tudod a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­ványt bár­mek­ko­ra összeg befi­ze­té­sé­vel, akkor hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy ilyen és ehhez hason­ló kép­zé­se­ket hosszú távon szer­vez­ni tud­junk. A CKA-nak 110.000 Ft-ba kerül egy főre a kép­zés, szál­lás­sal, étke­zés­sel. Befi­ze­tek támo­ga­tás­ként:(Köte­le­ző)

Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod az álta­lad fel­aján­lott össze­get befizetni.
Sze­ret­nél néha kap­ni híre­ket e‑mailben a CKA mun­ká­já­ról, az érdek­ér­vé­nye­sí­tő akci­ók­kal, meg­moz­du­lá­sok­kal, sike­rek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók­ról?(Köte­le­ző)