02 03

Csoportdinamika képzés civil szervezeteknek —  április 19–21., Kunbábony

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­két az aláb­bi jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. ápri­lis 10.

A regiszt­rá­ci­ós lap kitöl­té­se után, külön e‑mailben fogunk érte­sí­te­ni a jelent­ke­zé­sed elfogadásáról.

A JELENTKEZÉS LEZÁRULT!