Te sem érted, hogy a táv­ok­ta­tás ide­jén miért
kell a gye­re­ked­del kémi­át tanulni?

Peda­gó­gus­ként elve­szel a vég­te­len digi­tá­lis térben?

Szen­vedsz a KRÉ­TÁ-val (a digi­tá­lis nap­ló­val), és nem érted, miért nem egy jól hasz­nál­ha­tó felü­le­tet biz­to­sí­ta­nak az iskoláknak?

Diák­ként lema­rad­tál a tanu­lás­ban, mert nincs
ott­hon meg­fe­le­lő eszközöd?

Négy év alatt sem valósult meg a Digitális Oktatási Stratégia

grafikai elem-02-min

A jár­vány rámu­ta­tott az ígé­re­tek meg­va­ló­su­lá­sá­nak fájó hiá­nyá­ra. A táv­ok­ta­tás és a sze­mé­lyes jelen­lét mel­lett tör­té­nő digi­tá­lis okta­tás nem ugyan­az, de a digi­tá­lis mun­ka­rend­re tör­té­nő átál­lás is könnyebb len­ne, ha a digi­tá­lis tanu­lás fel­té­te­lei, a tanu­lók digi­tá­lis hoz­zá­fé­ré­sé­nek biz­to­sí­tá­sa és a peda­gó­gu­sok szak­mai támo­ga­tá­sa már jóval koráb­ban, a DOS-ban ígér­tek sze­rint meg­tör­tént volna.

A kor­mány 2016-ban elfo­gad­ta azt a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át (DOS), amely ezek­re a prob­lé­mák­ra választ adha­tott vol­na. Tud­tad, hogy azóta sem való­sul­tak meg az abban kitű­zött célok, miköz­ben 2018-ra ter­vez­ték a beve­ze­té­sét és 15 mil­li­árd forint uni­ós pénzt köl­töt­tek el a Digi­tá­lis Jólét Prog­ram­ra, amely­nek a DOS is része? Az ígé­re­tek között a tel­jes okta­tá­si rend­szer digi­tá­lis átala­kí­tá­sa sze­re­pelt. Töb­bek között a taná­ri kom­pe­ten­cia­fej­lesz­tés, a min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő digi­tá­lis esz­kö­zök, és mind­ezek ered­mé­nye­ként az, hogy Magyar­or­szág 2020-ra meg­ha­lad­ja az EU átla­gát a digi­tá­lis írás­tu­dás és kom­pe­ten­ci­ák terén.

Itt az ideje, hogy a
kormány megszüntesse
a tanulási szegénységet!

Nem­csak a jár­vány­ban, de a nor­mál tan­rend vissza­té­ré­se után sem lesz esé­lyünk egy jobb okta­tá­si rend­szer­re a gye­re­kek és a taná­rok digi­tá­lis kom­pe­ten­ci­á­i­nak fej­lesz­té­se, az esz­kö­zök­höz való hoz­zá­fé­ré­sük biz­to­sí­tá­sa, de külö­nö­sen a dön­tés­ho­zók szak­mai szem­lé­let­vál­tá­sa nélkül.

A hagyo­má­nyos fel­fo­gás az isko­la tudás­osz­tó sze­re­pé­ről elavult. Az okta­tás min­den szint­jén úgy kell gon­dol­kod­nunk egy­más­ról, mint olyan közös­ség­ről, akik egy­más­tól tanul­nak és egy­mást tanít­ják. Az isko­la mint intéz­mény nem működ­het az isko­la­hasz­ná­lók közös­sé­gé­vel való part­ne­ri együtt­mű­kö­dés nél­kül. Ezt a leg­kor­sze­rűbb szak­mai meg­fon­to­lá­sok és a tágabb tár­sa­dal­mi-demok­ra­ti­kus elvek is meg­kö­ve­te­lik. Elen­ged­he­tet­len, hogy az isko­la, a diák és a szü­lő folya­ma­tos, értő és meg­ér­tő pár­be­szé­det folytasson.

Fotó: Somo­gyi Lajos

Egy jobb iskolához párbeszédre van szükség.

Fotó: Chrip­kó Lili, wmn.hu

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt okta­tás­sal fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­tei azt kérik a kor­mány­za­ti sze­rep­lők­től, hogy tegye­nek ele­get a saját maguk által kitű­zött célok­nak! Ha eddig nem lát­ták be, hogy az okta­tás minő­sé­ge és az esély­egyen­lő­ség csak a digi­ta­li­zá­ció segít­sé­gé­vel javít­ha­tók, a világ­jár­vány ezt kéz­zel­fog­ha­tó­vá tette.

Ragaszkodunk hozzá, hogy a
kormány céljai megvalósuljanak!

Valósuljon meg a Digitális
Oktatási Stratégia!

grafikai elem-05-min

Legyen a DOS meg­va­ló­sí­tá­sa átlát­ha­tó, a fele­lős sze­mé­lyek mun­ka­kö­ri fel­ada­ta pedig vilá­gos és nyilvános.

grafikai elem-05-min

Tájé­koz­tas­sák rész­le­tek­be menő­en a köz­vé­le­ményt a DOS meg­va­ló­su­lá­sá­nak lépéseiről.

Anita, mentor
Ani­ta, mentor
Péter, pedagógus
Péter, peda­gó­gus
Gábor, rendszergazda
Gábor, rend­szer­gaz­da
Vera, szülő
Vera, szü­lő
Timi, gyógypedagógus
Timi, gyógy­pe­da­gó­gus
Dóra, tanodapedagógus
Dóra, tano­da­pe­da­gó­gus
Csenge, szociális munkás
Csen­ge, szo­ci­á­lis munkás
KÉSZÍTS TE IS FOTÓT A JELMONDATUNKKAL:
Magyar­or­szág meg­ér­dem­li a 21. századot!
Ragasz­kod­junk a kor­mány digi­tá­lis stratégiájához!
Való­sul­jon meg a kor­mány digi­tá­lis stratégiája!
Oszd meg a képe­ket, hogy minél töb­ben tud­ja­nak erről! 

Okta­tás­sal fog­lal­ko­zó szer­ve­zet­ben dolgozol?
Peda­gó­gus­ként vagy szü­lő­ként érde­kel a téma?
Csat­la­kozz hoz­zánk, hogy közö­sen változtathassunk!