16 06

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó érin­tett szü­lők­nek, peda­gó­gu­sok­nak, szak­ér­tők­nek, segítőknek!

⏰2024. júni­us 30-án, vasár­nap, 10.00–15.00 óra
📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14.
Júni­us 2.-i talál­ko­zónk után ismét várunk sze­re­tet­tel min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős beszél­ge­té­sünk­re Budapesten.

🎯 Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it és érin­tet­te­ket hoz­zuk össze, akik elkö­te­le­zet­tek a sajá­tos neve­lé­si igé­nyű gyer­me­kek meg­fe­le­lő isko­lai kör­nye­ze­té­nek kiala­kí­tá­sa mellett.

🎯 Olyan nyi­tott, befo­ga­dó és támo­ga­tó okta­tá­si köze­get sze­ret­nénk terem­te­ni, amely képes biz­ton­sá­got nyúj­ta­ni az SNI‑s tanu­lók­nak, aho­vá öröm­mel tartoznak.

Az ese­mény lehe­tő­sé­get nyújt arra, hogy bemu­tasd jelen­leg futó pro­jekt­je­i­det és ötle­te­i­det, s arra is alkal­mat teremt, hogy meg­ta­lál­juk a közös, együtt­mű­kö­dé­si pon­to­kat.
Közös erő­fe­szí­tés­re van szük­ség ahhoz, hogy való­ban érez­he­tő vál­to­zá­so­kat érjünk el a támo­ga­tás­ra szo­ru­ló tanu­lók oktatásában.

Bízunk ben­ne, hogy a jövő­ben rend­sze­re­sen talál­ko­zunk és együtt dol­go­zunk azért, hogy min­den gye­rek­nek lehe­tő­sé­ge legyen a fej­lő­dés­re és a sike­res tanu­lás­ra.
Az ese­ményt a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja, a TASZ, az AutiS­prek­tum Egye­sü­let, a Moza­ik — Egye­sü­let az autiz­mus­sal élő embe­re­kért és a Szü­lői refe­ren­si háló­zat szervezi.

A ren­dez­vény ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ót kérünk!

====================================
Most mondd el, milyen a hely­zet az okta­tás­ban!
Töltsd ki orszá­gos kér­dő­ívün­ket, hogy a dön­tés­ho­zók­hoz for­dul­has­sunk! Légy része a változásnak!