Anyu­kák és apu­kák vagyunk, és mind­annyi­an azt sze­ret­nénk: A SORBÓL KILÓGÓ GYEREKEK is meg­kap­ják az isko­lák­ban a figyel­met, a sze­re­tet­tel­jes türel­met, egy­szó­val a nekik is járó szük­sé­ges törő­dést. Legye­nek akár Ukraj­ná­ból mene­kül­tek, akik nem érte­nek magya­rul, legye­nek akár a csa­lád­juk anya­gi hely­ze­te miatt hát­rányt szen­ve­dők, vagy mert spe­ci­á­lis gon­dos­ko­dás igé­nyel­nek — nekik is jár az, ami min­den más gyer­mek­nek: a figye­lem, a türe­lem és a törődés. 

Peda­gó­gi­ai asszisz­tens, vagy más segí­tő for­má­já­ban ezt a tör­vény ma is biz­to­sít­ja szá­muk­ra — elvi­leg. A min­den­na­pi éle­tük­ben azon­ban ma még­is nagyon kevés helyen kap­ják meg ezek a gye­re­kek a való­di, szük­ség­le­te­ik sze­rin­ti támo­ga­tást. Pedig egy-egy ilyen szak­em­ber cso­dák­ra képes, és mind­ez nem elér­he­tet­len! A követ­ke­ző idő­szak­ban egy­re több tele­pü­lé­sen sze­ret­nénk ezt a cso­dát megmutatni.

Te is sokat tehetsz ezért a vál­to­zá­sért. Ha ismersz egy sike­res tör­té­ne­tet, meséld el mások­nak! Ha peda­gó­gus vagy, segíts meg­győz­ni máso­kat! Ha szü­lő vagy, vesd fel ezt az ügyet a szü­lői érte­kez­le­ten! Ha ismersz vala­kit, aki tehet­ne vala­mit hely­ben, hívd fel! Beszélj azok­kal, akik tehet­nek vala­mit! De első­sor­ban keress min­ket! Teremt­sük meg közö­sen az esélyt a jövőnek!

Korábbi rendezvényeink

Korábbi hasonló projektek

Csatlakozz! Meséld el! 

Hírek, események:

Nemzetközi körkép az oktatásban segítőkről!

Az okta­tá­si kiadá­sok nem adós­sá­got jelen­te­nek, ahogy egyes poli­ti­ku­sok gon­dol­ják, hanem a jövőnk­be tör­té­nő komoly befek­te­tést. — ez volt a leg­fon­to­sabb tétel­mon­da­ta annak az online talál­ko­zó­nak, amely a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek mun­ká­ját és meg­be­csült­sé­gét tekin­tet­te át rész­ben nem­zet­kö­zi szin­ten. Gab­ri­el­la Tlapova,…

Egyre több gyermekről derül ki, hogy autizmus spektrumzavarral küzd

Az ATV műso­rá­ban Csor­dás Anett beszél­ge­tett a gyer­me­kek egyen­lő szin­tű és minő­sé­gű okta­tá­si hoz­zá­fé­ré­sé­ről, amely a tár­sa­da­lom egé­szét tekint­ve is fon­tos lenne!

Szabad európa rádió — az autizmusról

Fehér­vá­ri Csil­la, Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) közös­ség­szer­ve­ző hall­ga­tó­ja­ként a Hidak – A jövő esé­lye című egri kon­fe­ren­cia szer­ve­zé­sé­vel hív­ta fel a figyel­met az autis­ták tovább­ta­nu­lá­sa körü­li ano­má­li­ák­ra. Évek óta küzd autis­ta fia, Milán tovább­ta­nu­lá­sá­ért. Szél­ma­lom­har­cuk az okta­tá­si rend­szer­rel reme­kül példázza…