Anyu­kák és apu­kák vagyunk, és mind­annyi­an azt sze­ret­nénk: A SORBÓL KILÓGÓ GYEREKEK is meg­kap­ják az isko­lák­ban a figyel­met, a sze­re­tet­tel­jes türel­met, egy­szó­val a nekik is járó szük­sé­ges törő­dést. Legye­nek akár Ukraj­ná­ból mene­kül­tek, akik nem érte­nek magya­rul, legye­nek akár a csa­lád­juk anya­gi hely­ze­te miatt hát­rányt szen­ve­dők, vagy mert spe­ci­á­lis gon­dos­ko­dás igé­nyel­nek — nekik is jár az, ami min­den más gyer­mek­nek: a figye­lem, a türe­lem és a törődés. 

Peda­gó­gi­ai asszisz­tens, vagy más segí­tő for­má­já­ban ezt a tör­vény ma is biz­to­sít­ja szá­muk­ra — elvi­leg. A min­den­na­pi éle­tük­ben azon­ban ma még­is nagyon kevés helyen kap­ják meg ezek a gye­re­kek a való­di, szük­ség­le­te­ik sze­rin­ti támo­ga­tást. Pedig egy-egy ilyen szak­em­ber cso­dák­ra képes, és mind­ez nem elér­he­tet­len! A követ­ke­ző idő­szak­ban egy­re több tele­pü­lé­sen sze­ret­nénk ezt a cso­dát megmutatni.

Te is sokat tehetsz ezért a vál­to­zá­sért. Ha ismersz egy sike­res tör­té­ne­tet, meséld el mások­nak! Ha peda­gó­gus vagy, segíts meg­győz­ni máso­kat! Ha szü­lő vagy, vesd fel ezt az ügyet a szü­lői érte­kez­le­ten! Ha ismersz vala­kit, aki tehet­ne vala­mit hely­ben, hívd fel! Beszélj azok­kal, akik tehet­nek vala­mit! De első­sor­ban keress min­ket! Teremt­sük meg közö­sen az esélyt a jövőnek!

Korábbi hasonló projektek

Csatlakozz! Meséld el! 

Hírek, események:

Biztonságban tudni gyerekként és hinni a biztos jövőjében!

Erre vágyik min­den szü­lő! Az autis­ta gye­re­kek szü­le­i­nek azon­ban ez sok­szor csak vágy­álom. A jelen­le­gi okta­tá­si rend­szer­ben csak nagyon kevés támo­ga­tás­ra szo­ru­ló gye­rek­nek ada­tik meg a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet. Miköz­ben min­den isko­lai érzé­ke­li, hogy egy­re töb­ben van­nak, a leg­töb­ben nem jutot­tak túl…

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó ⏰ 2024. júni­us 2‑án, vasár­nap 10 óra📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14. Sze­re­tet­tel várunk min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős talál­ko­zónk­ra Buda­pes­ten. 🎯Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it és érin­tet­te­ket hoz­zuk össze, akik elkö­te­le­zet­tek a sajá­tos nevelési…

Jelen-ben az autizmusról!

“Azo­kat a kife­je­zé­se­ket, mint a spe­ci­á­lis igé­nyű vagy SNI‑s, nem hasz­nál­ják Nyu­­­gat-Euró­­­pá­­­ban, mert a leg­több érin­tett gye­rek integ­rált okta­tás­ban része­sül, és min­den­ki azt kap­ja, ami­re való­ban szük­sé­ge van.” 🤔És Magyar­or­szá­gon mi a hely­zet? Köszön­jük a Jelen cik­két! Amennyi­ben érin­tett szü­lő, pedagógus…