Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Csoportdinamika képzés

2023.04.28. - 2023.04.30.

Bent­la­ká­sos kép­zés Kun­bá­bony­ban, a Civil Kollégiumban.
A kép­zés cél­ja, hogy a közös­ség­szer­ve­zők és közös­sé­gi veze­tők cso­por­tok­kal és cso­por­tok­ban vég­zett szer­ve­zői mun­ká­já­hoz adjon szem­pon­to­kat, mód­sze­re­ket és eszközöket.

Neked szól a kép­zés, ha közös­ség­szer­ve­ző­ként vagy közös­sé­gi veze­tő­ként sze­ret­néd job­ban meg­ér­te­ni a cso­port műkö­dé­sét, sze­ret­nél tech­ni­ká­kat és esz­kö­zö­ket a konf­lik­tu­sok keze­lé­sé­re, a cso­por­ton belü­li kom­mu­ni­ká­ció javítására.

A kép­zé­si prog­ram öt tan­anyag­egy­ség­ből áll:

  • Az ügy és a cso­port viszo­nya – a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­ta és a cso­port­di­na­mi­ka egy­más­ra hatása
  • A cso­por­ton belü­li dina­mi­kák és kommunikáció
  • Közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pe – cso­port­ve­ze­tő szerepe
  • Vál­to­zás­ke­ze­lés, konf­lik­tus­ke­ze­lés és együttműködés
  • Cso­port és a kül­ső kör­nye­zet viszo­nya: cso­por­tok közöt­ti dina­mi­kák, együtt­mű­kö­dé­sek, hatások

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 85.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ked­vez­mé­nyes rész­vé­te­li díj: 24.000 Ft.

Indo­kolt eset­ben ingye­nes rész­vé­telt is biztosítunk.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon kell beje­löl­nöd, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat. A befi­ze­tés­ről szó­ló iga­zo­lást (ban­ki kivo­nat) a kép­zés előtt kér­jük mutasd be.

A befi­ze­tett összeg­től füg­get­le­nül a követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen résztvevőknek:

✅ 24 órás elmé­le­ti, de gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző tanárokkal.

✅ Ebéd és vacso­ra az érke­zés nap­ján; reg­ge­li-ebéd-vacso­ra a máso­dik napon; reg­ge­li és ebéd a har­ma­dik napon.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Tré­ne­re­ink: Kánya Kin­ga és Pocsu­valszky Alíz.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. ápri­lis 25.
Jelentkezés itt

Részletek

Kezdés:
2023.04.28.
Vége:
2023.04.30.