Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Érjetek el társadalmi változást közösen! — Bevezetés a közösségszervezésbe képzés online 3 alkalmas képzés

április 27. @ 10:00 - 15:00

A kép­zé­si alkal­mak egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvégezni.

Idő­pont­jai:

2024. ápri­lis 27. szom­bat, 10.00–15.00-ig
2024. május 4., szom­bat, 10.00–15.00-ig
2024. május 11., szom­bat, 10.00–15.00-ig

Nagyon fog­lal­koz­tat egy érin­tett közös­ség prob­lé­má­ja, de úgy érzed, hogy nem moz­dul­nak, érdek­te­le­nek a körü­löt­ted lévők a témá­val kap­cso­lat­ban — legyen az okta­tás prob­lé­má­ja, kire­kesz­tés, közös­sé­gi össze­fo­gás hiá­nya egy jó ügyért és hasonlók?

 • Már elkezd­tél szer­vez­ked­ni, de még csak kevés embert tud­tál mozgósítani?
 • Vagy nem is tudod, hogyan fogj hozzá?

Jelent­kezz online kép­zé­sünk­re és segí­tünk meg­erő­sí­te­ni közös­sé­ged a haté­kony érdekérvényesítéshez! 

Mire szá­mít­hatsz? Ezek lesz­nek a kép­zés témái:

 • A közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­sei, alapfogalmai
 • Stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés technikák
 • Figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikák
 • For­rás­te­rem­tés
 • A cso­port­mű­kö­dés és a demok­ra­ti­kus szervezetépítés

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés (3 alka­lom) 32.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­két a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.

-    Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon fizet­he­ted be az összeget.

-    Kérés­re szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt hozzájárulást.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

A kép­zés idő­pont­jai és trénerei: 

 • Online közös­ség­szer­ve­ző I.: 2024. ápri­lis 27.,  Juhos Kata-Lász­ló Johanna
 • Online Közös­ség­szer­ve­ző II.: 2024. május 4.,  Giczey Péter- Csor­dás Anett
 • Online Közös­ség­szer­ve­ző III. 2024. május 11., Giczey Péter-Tikász Bendegúz

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 18. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A beje­lent­ke­zés­hez szük­sé­ges zoom lin­ket a kez­dés előtt küld­jük el e‑mailben.

 

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. ápri­lis 19.

 

REGISZTRÁCIÓ ITT!

Részletek

Dátum:
április 27.
Időpont:
10:00 - 15:00

Helyszín

ONLINE
Magyarország + Google Térkép