Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Gamifikáció, mint az online toborzás és mozgósítás eszköze műhely 2/2

2021.01.27. @ 12:30 - 16:30

Ked­ves Érdeklődők! 

Gami­fi­ká­ció, mint az online tobor­zás és moz­gó­sí­tás esz­kö­ze work­shop két, egy­más­ra épü­lő, négy­órás online alka­lom­ból áll.

Idő­pont: janu­ár 20. szer­da 12.30–16.30 és janu­ár 27. szer­da 12.30–16.30

Az Öko­társ, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány és a TASZ közös pro­jekt­je, amely a Civil Érdek prog­ra­mun­kon belül, az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány való­sít­ja meg.

Az állam­pol­gá­rok helyi ügyek­be való bevo­ná­sá­nak, moz­gó­sí­tá­sá­nak talán leg­ké­nye­sebb kér­dé­se a cél­cso­port meg­szó­lí­tá­sa. A fia­tal kor­osz­tály köré­ben külö­nö­sen jel­lem­ző a köz­éle­ti témák­tól való elzár­kó­zás, passzi­vi­tás, így az ő meg­szó­lí­tá­suk foko­zot­tan kihí­vá­sok­kal teli fel­adat. Work­shop soro­za­tunk­ban sze­ret­nénk olyan inno­va­tív kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zö­ket kínál­ni, ame­lyek segít­sé­gé­vel a jelen­le­gi elszi­ge­telt hely­zet­ben is lehe­tő­ség nyí­lik új, nehe­zen elér­he­tő cso­por­tok megszólítására.

A work­shop során az online játé­kok készí­té­sé­be és azok szem­lé­let­for­má­ló, rész­vé­tel­re ösz­tön­ző esz­köz­ként való hasz­ná­la­tá­nak lehe­tő­sé­ge­i­be nyúj­tunk bete­kin­tést. Pár álta­lunk készí­tett min­ta­já­ték meg­is­me­ré­se és a játé­kok fel­hasz­ná­lá­si lehe­tő­sé­ge­i­nek mér­le­ge­lé­se után bemu­ta­tunk szá­mos játék­ké­szí­tés­re alkal­mas online oldalt, majd min­den­ki szá­má­ra lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk, hogy saját játé­ko­kat készít­hes­sen a prog­ra­mok segít­sé­gé­vel, ame­lyek a szá­má­ra fon­tos és köz­ve­tí­te­ni kívánt témá­ra, érté­kek­re fókuszálnak.

Részletek

Dátum:
2021.01.27.
Időpont:
12:30 - 16:30
Esemény kategória: