Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

MEGHÍVÓ Szabaduló szobák a helyi ügyek támogatásának szolgálatában műhely 1/2

2021.01.21. @ 12:30 - 16:30

Ked­ves Érdeklődők!

Sza­ba­du­ló szo­bák a helyi ügyek támo­ga­tá­sá­nak szol­gá­la­tá­ban work­shop két, egy­más­ra épü­lő, négy­órás online alka­lom­ból áll.

Idő­pont: 2021. janu­ár 21. csü­tör­tök 12.30–16.30 és janu­ár 28. csü­tör­tök 12.30–16.30

Az Öko­társ, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány és a TASZ közös pro­jekt­je, amely a Civil Érdek prog­ra­mun­kon belül, az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány való­sít­ja meg.

A work­shop során az (online) sza­ba­du­ló­szo­bák mód­szer­ta­ná­val fogunk fog­lal­koz­ni, illet­ve annak lehe­tő­sé­gé­vel, hogy miként tud­juk ezt az esz­közt a helyi ügyek, kam­pá­nyok, érdek­ér­vé­nye­sí­té­si folya­ma­tok szol­gá­la­tá­ba állí­ta­ni. Meg­lé­vő pél­dák­ból kiin­dul­va dol­goz­nunk azon, hogy az alka­lom végé­re min­den részt­ve­vő lét­re­hoz­has­son egy, a cso­port­ja szá­má­ra fon­tos helyi ügyet fel­dol­go­zó sza­ba­du­ló­szo­bát, ami­nek segít­sé­gé­vel fel­hív­hat­ja a figyel­met az ügy fon­tos­sá­gá­ra, és a játé­kos for­mán keresz­tül egy szé­le­sebb közön­ség szá­má­ra tehe­ti ért­he­tő­vé annak jelentőségét.

[ninja_form id=10]

Az on-line talál­ko­zó link­jét a jelent­ke­zők­nek e‑mailben megküldjük.

A jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. janu­ár 20. 12.00 óra

A fen­ti jelent­ke­zé­si lap elkül­dé­sé­vel ön a kitöl­tött ada­to­kért az alá­írás­sal egyen­ér­té­kű fele­lős­sé­get vál­lal, ezért kér­jük, győ­ződ­jön meg az elkül­dés előtt az ada­tok pontosságáról.

 

 

 

Részletek

Dátum:
2021.01.21.
Időpont:
12:30 - 16:30
Esemény kategória: