Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Tiszta Szavazás! — online műhely

2022.01.20. @ 10:00 - 16:30

Köz­is­mert, hogy Magyar­or­szá­gon évti­ze­dek óta, a poli­ti­kai pár­tok, jelöl­tek egy része rend­sze­re­sen hasz­nál olyan esz­kö­zö­ket a válasz­tá­sok során, amellyel sér­ti a ver­seny tisz­ta­sá­gát. Ezen esz­kö­zök egy része csak eti­kát­lan, más része kimon­dot­tan tör­vényt sért. Ilyen a kom­mu­ni­ká­ci­ós kam­pá­nyok­ban az ellen­fél lejá­ra­tá­sa, valót­lan állí­tá­sok ter­jesz­té­se, ijeszt­ge­tés vagy konk­rét féle­lem­kel­tés. Van­nak olyan esz­kö­zök is, ame­lyek kevés­bé lát­vá­nyo­sak, ám sok­kal erő­tel­je­sebb hatást gya­ko­rol­nak az embe­rek­re a válasz­tá­sok alkal­má­val. Ilyen a mun­ka­hely ígé­re­te vagy mun­ka­hely elvesz­té­sé­vel való fenye­ge­tés, idő­sek ott­ho­ná­ban a gon­do­zot­tak befo­lyá­so­lá­sa, illet­ve ha egy tele­pü­lés vagy közös­ség befo­lyá­sos embe­re mond­ja meg, hogy kire „kell” sza­vaz­ni. A sza­va­zók kény­sze­rí­té­se vagy ellen­té­te­le­zé­se azért, hogy másik cím­re jelent­sék be magu­kat és ott sza­vaz­za­nak, vagy ha tud­tu­kon kívül jelen­tik át őket a nem­ze­ti­sé­gi lis­ták­ra. Anya­gi elő­nyök ígé­re­te vagy konk­rét aján­dé­ko­zás, szo­ci­á­lis jut­ta­tá­sok meg­vo­ná­sá­val való fenye­ge­tés, vagy konk­ré­tan a sza­va­za­tok meg­vá­sár­lá­sa a válasz­tás napján.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Poli­ti­cal Cap­ital-el, a TASZ-szal és az aHang­gal kam­pányt indít azért, hogy a válasz­tá­si vissza­élé­sek külön­bö­ző for­má­i­val és azok elke­rü­lé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­vel meg­is­mer­tes­sük a magyar tár­sa­dal­mat. Segí­tünk fel­is­mer­ni, meg­ér­te­ni, hogy hogyan zaj­lik a válasz­tók befo­lyá­so­lá­sa, miért és hogyan mon­da­nak le embe­rek a válasz­tó­jo­guk­ról vélt elő­nyök, zsa­ro­lás, meg­vesz­te­ge­tés, kény­sze­rí­tés miatt, és hogyan lehet ez ellen tenni.

A prog­ram kere­té­ben online műhe­lye­ket tar­tunk, ahol szak­ér­tő­ink segít­sé­gé­vel mélyeb­ben meg­is­mer­he­ti­tek a válasz­tók befo­lyá­so­lá­sá­nak eszközeit.

Részletek

Dátum:
2022.01.20.
Időpont:
10:00 - 16:30
Honlap:
https://www.cka.hu/tiszta-szavazas-online-muhelyek/

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
TASZ
Political Capital