19 02

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés képzés

3 napos (24 tan­órás) kép­zés: 2024. május 17–19-ig Kunbábonyban.

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­két a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.

  • Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod az össze­get befizetni,
  • Kérés­re szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt hozzájárulást.

A befi­ze­tett összeg­től füg­get­le­nül a követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen résztvevőknek:

✅24 órás elmé­le­ti, de gya­kor­lat­ori­en­tált képzést;

✅2 éjsza­ka szál­lást a cso­dás kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban;

✅tel­jes étke­zést a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, máso­dik nap reg­ge­li, ebéd, vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Köszön­jük!

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. május 10.

Fenntarthatóság képzés 2024 május 17–19.

Jelent­ke­ző viselt neve:(Köte­le­ző)
Jelent­ke­ző szü­le­té­si neve:(Köte­le­ző)
Any­ja neve:(Köte­le­ző)
Leg­ma­ga­sabb isko­lai vég­zet­sé­ge:(Köte­le­ző)
YYYY dot MM dot DD
Magyar­or­szá­gi lak­cím­mel ren­del­ke­zem(Köte­le­ző)
Mely napok­ra kérsz szál­lást?(Köte­le­ző)
Mely alkal­mak­kor kérsz étke­zést?(Köte­le­ző)
Minő­sé­gi alap­anya­gok­ból készü­lő, hús­men­tes étke­zés biztosítunk.
A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de ha támo­gat­ni tudod a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­ványt bár­mek­ko­ra összeg befi­ze­té­sé­vel, akkor hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy ilyen és ehhez hason­ló kép­zé­se­ket hosszú távon szer­vez­ni tud­junk. A CKA-nak 110.000 Ft-ba kerül egy főre a kép­zés, szál­lás­sal, étke­zés­sel. Befi­ze­tek támo­ga­tás­ként:(Köte­le­ző)

Sze­ret­nél néha kap­ni híre­ket e‑mailben a CKA mun­ká­já­ról, az érdek­ér­vé­nye­sí­tő akci­ók­kal, meg­moz­du­lá­sok­kal, sike­rek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók­ról?(Köte­le­ző)