26 04

Fundraising (Adományszerzés) képzés civil szervezeteknek, csoportoknak (online)

A kép­zés idő­pont­ja: 2023. május 27., 10.00–16.00

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 25.

Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­ran keress min­ket: [email protected]

A kép­zés díja:

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.
Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét, akkor ado­má­nyod­dal hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy a kép­zé­se­ink hosszú távon is min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő­ek legye­nek és közös­ség­szer­ve­zői, tár­sa­dal­mi érdek­ér­vé­nye­sí­tői cél­ja­ink megvalósulhassanak.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon lehet befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat.

Zoom lin­ket a kép­zés előt­ti napon fog­juk küldeni!

A jelent­ke­zés lezárult!