20 12

Ösztöndíj pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2023–2024

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés? Sze­ret­nél Ame­ri­ká­ba utaz­ni? Sze­ret­nél egy nem­zet­kö­zi csa­pat része­se len­ni? Akkor jelent­kezz janu­ár 31-ig ösz­tön­díj programunkra!

Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ra­munk elin­du­lá­sa óta több, mint 70 hazai pályá­zó kapott lehe­tő­sé­get, hogy hat hetet tölt­sön Ame­ri­ká­ban és kép­zé­sek, gya­kor­la­ti mun­ka, tanul­mány­utak for­má­já­ban átfo­gó képet kap­has­son – dió­héj­ban: az ame­ri­kai demok­rá­cia műkö­dé­sé­ről, illet­ve a közös­sé­gi ala­pú szer­ve­ző­mun­ka külön­bö­ző szin­te­ken és nagy­ság­rend­ben zaj­ló gya­kor­la­tá­ról, sze­rep­lő­i­ről, tema­ti­ká­i­ról, mód­sze­re­i­ről, külö­nös tekin­tet­tel a kisebb­sé­gek­hez kap­cso­ló­dó érdek­vé­del­mi jel­le­gű közös­sé­gi munkára.

A prog­ram egy­aránt moto­ri­zál­ta a kez­de­ti hazai közös­ség­szer­ve­ző kez­de­mé­nye­zé­se­ket, az ECON és az ECON tag­szer­ve­ze­te­i­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­ká­ját, a nem­zet­kö­zi tapasz­ta­lat­cse­rét, kiemel­ten az USA és Euró­pa közöt­ti szak­mai együtt­mű­kö­dést. A prog­ram men­tén szá­mos alka­lom­mal szer­ve­ződ­tek itt­hon kép­zé­sek, közös­ség­szer­ve­ző akci­ók, talál­ko­zók és szak­mai események.

Ten­ge­ren­tú­li part­ne­rünk, a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um elhi­va­tott mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en újabb támo­ga­tást tud­tunk szer­vez­ni a prog­ram foly­ta­tá­sá­ra, így 2023 őszén és 2024 tava­szán két továb­bi kör­ben tud­juk meg­szer­vez­ni a hat­he­tes kiuta­zá­so­kat, az ame­ri­kai men­to­rok hazai segí­tő­mun­ká­ját, illet­ve a prog­ram­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nye­ket (kép­zé­sek, talál­ko­zók stb.)

Kik­nek a jelent­ke­zé­sét vár­juk?
- Akik 25–40 élet­év közöt­ti­ek (a fel­ső kor­ha­tár azért rugal­mas!);
- Beszél­nek ango­lul;
- (Helyi) közös­sé­gek­kel dol­goz­nak, vagy éppen most köte­le­ződ­nek el ilyen mun­ká­ban;
- Akik értik az állam­pol­gá­rok és közös­sé­ge­ik rész­vé­te­lé­nek fon­tos­sá­gát a dön­tés­ho­za­ta­li folya­ma­tok­ban, készek segí­te­ni a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést, a közös­sé­gi célok eléré­se érde­ké­ben haj­lan­dó­ak akár konf­lik­tu­so­kat is vál­lal­ni;
- Akik nyi­tot­tak arra, hogy a prog­ram kere­te­in túl is segít­sék a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés fej­lő­dé­sét Magyar­or­szá­gon, szí­ve­sen csat­la­koz­nak szak­mai műhe­lyünk­höz, rele­váns szak­mai ese­mé­nyek­hez és az euró­pai szin­tű háló­za­ti mun­ká­hoz;
- Akik nyi­tot­tak egy másik kul­tú­ra meg­is­me­ré­sé­re, a tanu­lás­ra, akik rugal­ma­sak, elfo­gad­ják az eset­le­ges kényel­met­len­sé­ge­ket, haj­lan­dó­ak napi szin­tű mun­kát végez­ni ame­ri­kai part­ner­szer­ve­ze­te­ink­nél a (hat­ból) négy hetes “gya­kor­no­ki” szakaszban.

Továb­bi rész­le­tek és fel­té­te­lek a prog­ram nem­zet­kö­zi olda­lán, a rész­le­tes letölt­he­tő prog­ram­is­mer­te­tő a jelent­ke­zés­nél található.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022. janu­ár 31.

A jelent­ke­zés lezárult!

Továb­bi infor­má­ci­ók: [email protected]