GLC Professional Fellows — Amarikai ösztöndíj program

 

A prog­ram első­sor­ban kisebb­sé­gek­kel foly­ta­tott közös­sé­gi mun­ká­ban jár­tas (vagy a helyi közös­sé­gi mun­ká­hoz kap­cso­ló­dó jogi, érdek­vé­del­mi, szak­po­li­ti­kai, önkor­mány­za­ti mun­ká­ban jár­tas) szak­em­be­rek szá­má­ra kínál fel­ké­szí­tést-fej­lesz­tést, jogi, érdek­vé­del­mi és közös­ség­szer­ve­ző területen.

GLC amerikai ösztöndíj — online tájékoztató

Online tájé­koz­ta­tó — ápri­lis 8., 17.00-től Regiszt­rálj online tájé­koz­ta­tó prog­ra­munk­ra itt! Sze­ret­nél pozi­tív vál­to­zá­so­kat elér­ni a közös­sé­ged­ben? Ha már fog­lal­ko­zol vagy fog­lal­koz­tál közös­ség­szer­ve­zés­sel, most lehe­tő­sé­ged van tanul­ni az Egye­sült Álla­mok­ban élő kol­lé­gák­tól! A prog­ram egy két­irá­nyú cse­re­prog­ram, amely öt kivá­lasz­tott európai…

Louis Goseland, amerikai közösségszervező és a CKA workshopja

Ked­ves Bará­ta­ink!  Sze­re­tet­tel várunk tite­ket a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ra­munk men­tor­lá­to­ga­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyünk­re, ami­nek ven­dé­ge Lou­is Gos­eland ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, a Jus­ti­ce Toget­her ügy­ve­ze­tő­je és veze­tő közös­ség­szer­ve­ző­je és a DART közös­ség­szer­ve­ző­je, Wichita, Kan­sas állam­ból (USA).   A beszél­ge­tés hely­szí­ne: Manyi — Kul­tu­rá­lis Műhely…