28 03

GLC amerikai ösztöndíj — online tájékoztató

Online tájé­koz­ta­tó — ápri­lis 8., 17.00-től

Regiszt­rálj online tájé­koz­ta­tó prog­ra­munk­ra itt!

Sze­ret­nél pozi­tív vál­to­zá­so­kat elér­ni a közösségedben?

Ha már fog­lal­ko­zol vagy fog­lal­koz­tál közös­ség­szer­ve­zés­sel, most lehe­tő­sé­ged van tanul­ni az Egye­sült Álla­mok­ban élő kollégáktól!

A prog­ram egy két­irá­nyú cse­re­prog­ram, amely öt kivá­lasz­tott euró­pai ország 21 szak­em­be­rét köti össze 11 men­tor­ral az Egye­sült Államokból.

A részt­ve­vők meg­oszt­ják egy­más­sal szak­mai tapasz­ta­la­ta­i­kat sze­mé­lyes, vir­tu­á­lis és vegyes szak­mai fej­lő­dé­si prog­ra­mo­kon keresz­tül, bele­ért­ve egy hat­he­tes ösz­tön­dí­jat az Egye­sült Álla­mok­ban, mely­nek költ­sé­gei szá­mod­ra tel­jes egé­szé­ben fedez­ve lesz.

A rész­vé­tel ingyenes.

Kér­jük, regiszt­rálj az aláb­bi űrla­pon, hogy a beje­lent­ke­zés­hez elküld­hes­sük a zoom linket.