14 03

Gömbösné Hideg Viki — közoktatási kaszkadőrnő és kreatív munkás, közösségszervező

Port­ré­so­ro­za­tunk a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1 éves közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban részt vevőkről. 

Viki, egy autis­ta fiú édes­any­ja. Olvasd el, hogyan tud­ta min­den­na­pi éle­tü­ket segí­te­ni érdek­ér­vé­nye­sí­tő munkájával!

Köz­ok­ta­tá­si kasz­ka­dőr­nő és kre­a­tív mun­kás vagyok, aki nap mint nap küzd az autis­ta gyerekekért. 

Ami­kor tíz évvel ezelőtt a leg­ki­sebb fia­mat autiz­mus spekt­rum­za­var­ral diag­nosz­ti­zál­ták, szem­be­sül­tem a magyar köz­ok­ta­tá­si rend­szer fel­ké­szü­let­len­sé­gé­vel az ilyen gyer­me­kek ellá­tá­sá­ra. Ez egy fáj­dal­mas, még­is meg­ke­rül­he­tet­len tény volt az éle­tem­ben.
Hosszú és kime­rí­tő út veze­tett odá­ig, hogy elin­dít­sam a fiam közös­sé­gi beil­lesz­ke­dé­sét, fel­ké­szít­sem peda­gó­gu­sa­it, és meg­szer­vez­zem isko­lai fej­lő­dé­sét és dif­fe­ren­ci­ált okta­tá­sát.
Mind­ezt a vál­la­mon hor­do­zom, és még ma is folya­ma­to­san támo­ga­tom a peda­gó­gu­so­kat ebben az állan­dó küzdelemben.

Az, hogy mar­ke­tin­get tanul­tam a sze­ge­di főis­ko­lán, segí­tett abban, hogy jól szer­vez­zek, és meg tud­jam győz­ni az embe­re­ket egy jó ügy érde­ké­ben. Fel­vet­tem a kap­cso­la­tot a helyi álta­lá­nos isko­la taná­ra­i­val és fej­lesz­tő peda­gó­gu­sa­i­val, és közö­sen szer­vez­tük meg az évek során az autis­ta tanu­lók alap­ve­tő ellá­tá­sát. Ma már Buda­ka­lá­szon az autis­ták­hoz is értő szak­ér­tői team segí­ti az érin­tett gyer­me­kek beilleszkedését.

De nem áll­tam meg itt! Aktí­van szer­ve­zem a sors­tár­si szü­lői közösségeket. 

A szem­lé­let­for­má­lást leg­alább annyi­ra fon­tos­nak tar­tom, mint az okta­tá­si rend­szer reform­ját. Ezért hoz­tam lét­re “A Nagy Kiál­lás” közös­sé­gi oldalt, mely az SNI‑s gyer­me­ke­ket neve­lő szü­lők, peda­gó­gu­sok és szak­em­be­rek össze­fo­gá­sát támo­gat­ja a tár­sa­dal­mi szem­lé­let­vál­tá­sért.
Fiam, Oli­vér 9 évvel ezelőtt kez­dett el vide­óz­ni velem. Kide­rült, hogy a kis­fil­mes tör­té­net­me­sé­lés művé­szet­te­rá­pi­ás hatá­sa segí­tet­te őt a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban és az önkifejezésben. 

A téma meg­is­mer­te­té­se iránt elkö­te­le­zett ren­de­ző és fil­mes alko­tó­csa­pa­ta támo­ga­tá­sá­val készí­tet­tünk egy érzé­ke­nyí­tő fil­met, amely mára az eti­ka tan­tárgy digi­tá­lis tan­anya­gá­vá vált az 5. osz­tály­ban. Büsz­ke vagyok rá, hogy Oli­vér ma már fil­mes díja­kat nyer, és hogy az utób­bi évek­ben az írás is az önki­fe­je­zés fon­tos esz­kö­zé­vé vált számára.

Hiszem: ha min­den autis­ta gye­rek meg­kap­ná a meg­fe­le­lő támo­ga­tást és figyel­met, cso­dák­ra len­né­nek képe­sek. Nagyon fon­tos­nak tar­tom a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által nyúj­tott kép­zé­si lehe­tő­sé­ge­ket, és gya­kor­no­ki mun­ka­tár­sa­ként küz­dök azért, hogy rend­szer­szin­ten való­sul­jon meg a sajá­tos neve­lé­si igé­nyű gyer­me­kek meg­fe­le­lő okta­tá­sa. Ne kell­jen kima­rad­ni­uk a sok­szor átla­gon felü­li IQ-val ren­del­ke­ző gye­re­kek­nek az isko­lai tanu­lás­ból és az élet­ből csak azért, mert nincs meg­fe­le­lő segít­ség a pedagógusoknak. 

Amíg kell, mara­dok köz­ok­ta­tá­si kasz­ka­dőr­nő: csi­ná­lom ezt az érdek­vé­del­met mások, az iga­zi kom­pe­ten­sek helyett, sok­szor veszé­lyes hely­ze­tek­be sod­ród­va.

Segítsd Viki, és a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány munkáját!