11 09

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben


Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszélgetést:

https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145

WORKSHOP!

Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tól
Hely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40)

Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ram­já­nak kere­te­in belül ame­ri­kai men­to­rok elő­adá­sá­ban érdek­fe­szí­tő tör­té­ne­te­ket hall­gat­ni sike­res érdek­kép­vi­se­le­ti kam­pá­nyok­ról!

Ezút­tal főként kör­nye­zet­vé­del­mi témák lesz­nek napi­ren­den. Biz­to­san te is sokat tanul­hatsz belőle!

Men­to­ra­ink:

🇺🇸Leigh Chand­ler, kom­mu­ni­ká­ci­ós és ren­dez­vény­szer­ve­ző mun­ka­társ az Envi­ro­men­tal League of Mas­sa­chu­se­tts (ELM) nevű szer­ve­zet­nél.
🇺🇸Ellen Maca­u­lay, aki már 8 éve dol­go­zik az ELM-nél és jelen­leg ő az ope­ra­tív veze­tő­je a szer­ve­zet­nek. Az ELM már 125 éve fog­lal­ko­zik érdek­vé­de­lem­mel a kör­nye­zet­vé­de­lem és az éghaj­lat­vál­to­zás elle­ni küz­de­lem terü­le­tén és eben a témá­ban az egyik veze­tő civil szer­ve­zet az Egye­sült Államokban.

Az ese­mény alap­ve­tő­en angol nyel­vű, de igény sze­rint tudunk for­dí­tást biz­to­sí­ta­ni. Az ese­ményt a face­boo­kon is köz­ve­tít­jük majd, de kér­dez­ni csak az élő­ben jelen­lé­vő ven­dé­gek fog­nak tudni!

Kér­jük, regiszt­rálj az aláb­bi űrla­pon (akár sze­mé­lye­sen, akár online sze­ret­néd meghallgatni):

Nagy sze­re­tet­tel várunk!