15 11

HDM — Civilek és önkormányzatok első közös találkozója

Pén­te­ken tar­tot­ta a Helyi Demok­rá­cia Műhely 3. talál­ko­zó­ját, ahol civi­lek, kép­vi­se­lők és szak­mai segí­tők vet­tek részt, hogy konk­rét ügyek men­tén tapasz­tal­ják meg az egy­más közöt­ti együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge­it. A témák men­tén cso­por­tok­ban dol­goz­tak a résztvevők.

A civil jut­ta­tá­sok elosz­tá­si rend­sze­ré­ről és annak haté­ko­nyab­bá téte­lé­ről vala­mint a nagy­tar­csai szo­ci­á­lis ren­de­let ügyé­ről beszél­ge­tett a Buda­vá­ri Önkor­mány­zat civil refe­ren­se Biha­ri György és a nagy­tar­csai önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő, Ber­na-Pata­ki Szand­ra az egyik cso­port­ban. Egy másik cso­port­ban Nagy­tar­csa Önkor­mány­za­ta-tól, Gulyás Tamás Ist­ván pol­gár­mes­ter egy utca egy­irá­nyú­sí­tá­sá­nak kér­dé­sét hoz­ta. Téma volt még egy zöld felü­let kiala­kí­tá­sá­nak lehe­tő­sé­ge a József­vá­ro­si Önkor­mány­zat Cor­vin negye­dé­ben a terü­let önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­jé­vel, Her­mann Györggyel. II. kerü­let önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő, Juhász Vero­ni­ka a Tár­sas­ház Túl­élő Prog­ram­já­ról beszél­ge­tett a cso­port­já­ban, ahol a tár­sas­há­zak műkö­dé­sé­nek haté­kony­sá­gát egy közös­sé­gi szem­lé­le­tű mód­szer­rel javítaná.

Nagyon moti­vá­ló beszél­ge­té­sek vol­tak, és konk­lú­zi­ó­ként azt a követ­kez­te­tést is levon­ták a részt­ve­vők, hogy nagyon hasz­nos a mód­szer arra is, hogy a kép­vi­se­lő még köze­lebb kerül­jön a kép­vi­selt­je­i­hez.❗Az önkor­mány­za­tok gyak­ran hason­ló prob­lé­mák­kal, meg­ol­dan­dó ügyek­kel küz­de­nek, és a prog­ram vég­ső cél­ja az is, hogy kiala­kul­hat­nak köve­ten­dő jó gya­kor­la­tok, ame­lyek moti­vá­ló­an hat­nak még több közös gon­dol­ko­dás elindításában.A prog­ram­ban részt­ve­vő Civil szer­ve­ze­tek: CoHous­ing Buda­pest, Gyö­ke­rek és Szár­nyak Ala­pít­vány, Leve­gő Mun­ka­cso­port, KÉK — Con­tem­por­ary Archi­tec­tu­re Cent­re, Köz­le­ke­dő Tömeg, Ele­ven Vecsés, Esély Labor Egye­sü­let, Üllő Te Vagy