25 02

🌟🧩 HIDAK — A JÖVŐ ESÉLYE 🌟🧩

A tovább­ta­nu­lás lehe­tő­sé­gei az autiz­mus­sal élő gyer­me­kek részére,

a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek szerepe

📅 Idő­pont: 2024. már­ci­us 9. 10:00 — 15:00

📍 Hely­szín: Eger — Civil Közös­sé­gek Háza

📌 Cím: 3300 Eger, Kos­suth Lajos út 12.

Rész­vé­tel: ingye­nes — csu­pán regiszt­rá­ci­ót kérünk!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány fon­tos kül­de­té­se, hogy min­den gyer­mek egyen­lő esé­lyek­kel érhes­se el az okta­tást. A meg­fe­le­lő szak­em­be­rek jelen­lé­te és támo­ga­tá­sa elen­ged­he­tet­le­nül fon­tos min­den isko­lá­ban. Csak így érhe­tünk el való­di vál­to­zást az okta­tá­si rend­sze­rünk­ben, és csak így nyit­ha­tunk ajtót a jövő felé min­den egyes gyer­mek szá­má­ra. 💇‍♀️💇‍♂️

Egy tör­té­net, ami a szí­vün­ket meg­érin­ti és az érzé­se­ket fel­ka­var­ja. Csil­la, egy édes­anya, aki­nek küz­del­mei és eltö­kélt­sé­ge pél­da­ként áll mind­annyi­unk előtt. 19 éve kez­dő­dött ami­kor fia, Milán szü­le­té­se­kor már tud­ni lehe­tett, hogy az útja más­képp fog ala­kul­ni, mint az idő­ben és egész­sé­ge­sen érke­ző tár­sa­ié. Szü­le­té­si rend­el­le­nes­sé­ge és a későb­bi­ek­ben diag­nosz­ti­zált  autiz­mu­sa vala­mint beteg­sé­gei iga­zol­ták ezt.

Milán az elmúlt évek során lát­ha­tat­lan falak­kal és becsu­kó­dó ajtók­kal talál­ta magát szem­ben. De Csil­la nem hagy­ta annyi­ban. Küz­del­mes útjuk során hida­kat kez­dett épí­te­ni a vál­to­zás felé,  hogy az autiz­mus­sal élő gyer­me­kek is a szá­muk­ra leg­meg­fe­le­lőbb for­má­ban tanul­has­sa­nak és tel­je­sebb éle­tet tud­ja­nak élni. 🤱

Az érzé­keny­ség és a szo­li­da­ri­tás ere­jé­vel a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány támo­ga­tá­sá­val, azon dol­go­zik, hogy az autis­ta gyer­me­kek ne a bizony­ta­lan­sá­got és az elzár­kó­zás fala­it érez­zék maguk körül. A közös össze­fo­gás és a tisz­ta célok vezér­lik, hogy min­den gyer­mek meg­kap­ja azt a támo­ga­tást és lehe­tő­sé­get, ami­re szük­sé­ge van az okta­tás­ban. 🙋🙋‍♂️🙋‍♀️

Csil­la és Tár­sai most kon­fe­ren­ci­át szer­vez­nek az autis­ta gye­re­kek okta­tá­si hely­ze­té­ről és tovább­ta­nu­lá­si prob­lé­má­i­ról, továb­bá a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek mun­ká­já­nak fon­tos­sá­gá­ról. Egy talál­ko­zót, ahol nem csak az elő­adá­sok, de a közös gon­dol­ko­dás és a meg­ol­dá­sok kere­sé­se is fon­tos sze­re­pet kap­nak a jó gya­kor­la­tok meg­osz­tá­sá­val együtt.

Gyer­tek, és cse­le­ked­jünk együtt az autiz­mus­sal élő gyer­me­kek mel­lett, az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért❣️

Csat­la­koz­za­tok, mert együtt vagyunk erő­sek, és együtt vált­hat­juk való­ra min­den gyer­mek álmát egy mél­tá­nyos okta­tás­ban! ❤️📚

Ter­ve­zett programunk:

Dél­előt­ti program:

➡️Az autis­ta gye­re­kek min­den­nap­jai — szü­lői vallomás

➡️Szak­ér­tői hely­zet­kép: Tur­csik Kata­lin peda­gó­gi­ai szak­pszi­cho­ló­gus, a Magyar Peda­gó­gi­ai Tár­sa­ság alelnöke

➡️Szü­lői szem­mel a hiá­nyos­sá­gok­ról:  Göm­bös­né Hideg Vik­tó­ria szü­lői szakértő

➡️A hiá­nyos ellá­tás és/vagy ellá­tat­lan­ság követ­kez­mé­nyei  —  Az érdek­vé­de­lem lehetőségei

➡️Őszi Tamás­né gyógy­pe­da­gó­gus, autiz­mus szak­ér­tő, Autiz­mus Ala­pít­vány álta­lá­nos isko­lá­já­nak igazgatója

➡️Az “ÜGY” bemu­ta­tá­sa: Fehér­vá­ri Csil­la szü­lő saját története

➡️Tények, jogi hát­tér, jó gya­kor­la­tok és meg­ol­dá­sok: Palo­tás József cím­ze­tes egye­te­mi docens

                                                                             KÁVÉSZÜNET

Dél­utá­ni program:

➡️“A kép­zés, mint meg­ol­dás”: Dr. Jászi Éva egye­te­mi docens, gyógypedagógus

➡️Egy pálya­kez­dő sze­mé­vel : Friss dip­lo­más hit­val­lá­sa a kép­zés­ről és a jövőképről

➡️ Kér­dé­sek és vála­szok, kötet­len beszél­ge­tés. A kon­fe­ren­ci­án részt­ve­vők tapasz­ta­la­ta­i­nak meg­osz­tá­sa egymással.

Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén for­dulj bát­ran hoz­zánk ezen az e‑mailcímen: [email protected]

A kon­fe­ren­ci­án való rész­vé­tel­hez regiszt­rá­ció szük­sé­ges, amit IDE kat­tint­va tud­nak meg­ten­ni. Egyéb rész­le­tek a hiva­ta­los Face­book ese­mény­ben!

A jelent­ke­zés lezárult.