Andi és Eleven csapata

Homo­ki And­rea vagyok, civil akt­vis­ta és közös­ség­szer­ve­ző. Civil akti­viz­mu­som 2014-ben kez­dő­dött, a Sza­bad­ság téri Ele­ven Emlék­mű­nél, ahol szám­ta­lan köz­té­ri beszél­ge­tést szer­ve­ze­tem és mode­rál­tam emlé­ke­zet­po­li­ti­ka, kul­tú­ra, okta­tás, gaz­da­ság, egész­ség­ügy, stb. témákban.

2016-ban, lakó­he­lye­men, Gyá­lon meg­ala­kí­tot­tuk az Ele­ven Gyál infor­má­lis civil cso­por­tot, a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­nak segít­sé­gé­vel. Gyál Eli­os tele­pü­lés, így adott volt az első témánk, a köz­vi­lá­gí­tás javí­tá­sa és az átlát­ha­tó­ság meg­te­rem­té­se. 3, 5 éves küz­de­lem után sike­rült elér­ni, hogy az Önkor­mány­zat elfo­gad­ja az elő­ter­jesz­té­sün­ket. Jelen­leg is folyik a köz­vi­lá­gí­tás fel­mé­ré­se és a lám­pa­fel­sze­re­lé­sek tervezése. 

2018-ban, a szom­szé­dos tele­pü­lés néhány helyi lakó­já­nak meg­ke­re­sé­sé­re meg­ala­kí­tot­tuk Vecsé­sen, az Ele­ven Vecsés infor­má­lis közösséget.

Mind­két Ele­ven cso­port szom­széd­sá­gi szer­ve­zé­sen ala­pul és szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben dol­go­zik. Cél­ja­ink: érdek­ér­vé­nye­sí­tés helyi köz­ügyek­ben, a lakos­ság akti­vi­zá­lá­sa, a köz­éle­ti dis­kur­zus szint­jé­nek eme­lé­se, az önren­del­ke­zés és átlát­ha­tó­ság meg­erő­sí­té­se, vala­mint a rész­vé­te­li tech­ni­kák nép­sze­rű­sí­té­se. A két cso­port közös sike­re, hogy 2021.04.11-től meg­újult útvo­na­lon jár a tele­pü­lé­se­ket össze­kö­tő 578-as buszjárat.

2020-tól tag­ja vagyok a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által indí­tott Rend­szer­szint-Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely­nek. Jelen­leg, Pest megyé­ben egy tér­sé­gi civil háló­zat min­ta pro­jekt fel­épí­té­sén dol­go­zunk a mun­ka­cso­por­ti társammal.