12 03

Közösségszervezés — szervezetépítés képzés Győrben — ELHALASZTVA

ELHALASZTVA

Építs jól műkö­dő szer­ve­ze­tet!

Tudj meg töb­bet a szer­ve­zet­épí­tés­ről és az önkén­te­sek bevo­ná­sá­ról!

Idő­pont: 2020. már­ci­us 25. szer­da 

Hely­szín: 9021 Győr, Mun­ká­csy Mihály u. 6 —  TIT szék­ház

 

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zést hir­det a Győr­ben vagy Győr kör­nyé­kén műkö­dő civil szer­ve­ze­tek­nek,  közös­ség­szer­ve­zők­nek, akti­vis­ták­nak, infor­má­lis cso­por­tok­nak. Sze­re­tet­tel várunk téged, ha sze­ret­nél közö­sen tanul­ni velünk mélyeb­ben a szer­ve­zet­épí­té­sé­ről, hasz­nál­ni a meg­lé­vő tapasz­ta­la­ta­i­dat és és fel­ké­szül­ni arra, hogy tovább add ezt a tudást mások­nak.

A kép­zés a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Öko­társ Ala­pít­vány, az Auto­nó­mia Ala­pít­vány vala­mint a Kár­pá­tok Ala­pít­vány együtt­mű­kö­dé­sé­ben való­sul meg.

A kép­zé­sen három szin­ten tár­gyal­juk a szer­ve­zet­épí­tés esz­köz­tá­rát.

  1. Alap­fo­gal­mak: közös­ség­szer­ve­zés, érdek­ér­vé­nye­sí­tés, hata­lom, kapcsolatépítés,partnerség, önér­dek, tobor­zás, ezek­kel kap­cso­la­tos jó gya­kor­la­tok.
  2. Szer­ve­ze­tek, cso­por­tok veze­té­se
  3. Önkén­te­sek tobor­zá­sa és fog­lal­koz­ta­tá­sa

A kép­zés lehe­tő­sé­get ad arra, hogy rend­szer­szem­lé­le­tű meg­kö­ze­lí­tés­ben, a szer­ve­zet épí­tés­ről, a szer­ve­zet veze­té­sé­ről, vala­mint az önkén­te­sek tobor­zá­sá­ról és irá­nyí­tá­sá­ról töb­bet meg­tudj. A kép­zés cso­por­tos fel­adat­meg­ol­dá­sok és gya­kor­la­tok­ra épül. 

Jelent­kez­ni 2020. már­ci­us 23. 12.00 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

Érke­zés: már­ci­us 25. 15.30 (a prog­ram 16.00 óra­kor kez­dő­dik)

Távo­zás: már­ci­us 25. 20.00

A kép­zés óra­szá­ma: 4 óra

A kép­zés cél­ja: Közös­ség­szer­ve­zés – szer­ve­zet­épí­tés — önkén­tes­ség

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás fel­té­te­le:

  • betöl­tött 16. élet­év
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai vég­zett­ség

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes!

A kép­zés ide­jé­re kávét, teát, pék­sü­te­ményt biz­to­sí­tunk.