Képzéseinkről

Közös­ség­szer­ve­zés, közös­ség­fej­lesz­tés, fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés és civil szer­ve­ző­dés témák­ban kíná­lunk kép­zé­si programokat.

Igény sze­rint a meg­ren­de­lő szer­ve­ze­tek, közös­sé­gek szá­má­ra fon­tos témák köré ren­dez­ve kép­zé­si prog­ra­mo­kat és tan­anya­go­kat dol­go­zunk ki.

Kép­zé­si köz­pon­tunk Kun­szent­mik­lós mel­lett Kun­bá­bony­ban talál­ha­tó, ahol bent­la­kás­sal, tel­jes ellá­tást kínál­va tudunk ide­á­lis fel­té­te­le­ket kínál­ni a programoknak.

Igény sze­rint az ország bár­mely részén kihe­lye­zett for­má­ban is vég­zünk kép­zé­si tevé­keny­sé­get.

Aktuális képzéseinkre itt tudsz jelentkezni!

Fel­nőtt­kép­zé­si enge­déllyel ren­del­ke­ző kép­zé­si programjaink:

JELENTKEZÉS:

   

  Ala­pít­vá­nyunk 1994-es meg­ala­ku­lá­sa óta fő tevé­keny­sé­ge a felnőttképzés.

  Kép­zé­se­ink átfo­gó cél­ja a helyi közös­sé­gek fej­lő­dé­sé­nek segí­té­se, a közös­ség­fej­lesz­tés, közös­ség­szer­ve­zés, a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés támo­ga­tá­sa, a civil tár­sa­da­lom erő­sí­té­se. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, mint fel­nőtt­kép­ző intéz­mény az új fel­nőtt­kép­zé­si tör­vény (2013. évi LXXVII. tör­vény) sze­rin­ti fel­nőtt­kép­zé­si enge­déllyel rendelkezik.

  Fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély­szá­ma: E‑000279/2014 

  A CKA fel­nőtt­kép­zé­si engedélye

  A CKA fel­nőtt­kép­zé­si enge­dé­lyé­nek kiegészítése

  Fel­nőtt­kép­zé­si veze­tő: Mészá­ros Zsu­zsan­na, kepzes(kukac)cka.hu

  Képzési ügyfélszolgálat

  A kép­ző a kép­zé­sek iránt érdek­lő­dők és a kép­zé­sen részt­ve­vők tájé­koz­ta­tá­sá­ra, kép­zé­si ügye­ik inté­zés­re kép­zé­si ügy­fél­szol­gá­la­tot működtet.

  Az ügy­fél­szol­gá­lat üze­mel­te­té­sé­nek formái:

  Sze­mé­lye­sen:

  • a kép­zé­si veze­tő­vel tör­tént elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tés után,
   Elér­he­tő­ség: Mészá­ros Zsu­zsan­na mezsu(kukac)cka.hu
  • a kép­zé­si napo­kon a kép­zés idő­tar­ta­ma alatt.

  Tele­fo­non: mun­ka­na­po­kon a kép­zé­si mun­ka­társ­nál 9h-12h-ig.

  Elér­he­tő­ség: +36 1 788 36 32

  Amennyi­ben a tele­fo­nos meg­ke­re­sés során az ügy­fél siker­te­le­nül pró­bál­ko­zott, sms kül­dé­se ese­tén az sms-ben meg­adott tele­fon­szá­mon az ügy­fél­szol­gá­lat a tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­sáv­ban vissza­hív­ja az ügyfelet.

  Elekt­ro­ni­ku­san:
  Elér­he­tő­ség: Mészá­ros Zsu­zsan­na – mezsu(kukac)cka.hu
  Kép­zé­si ügy­fél­szol­gá­lat helye:
  6090 Kun­szent­mik­lós-Kun­bá­bony 37/2. Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kép­zé­si központja