10 12

Kezdeményezni fogja a Galvani-hídhoz kapcsolódó úthálózatról való döntés elhalasztását Karácsony Gergely

A főpol­gár­mes­ter a napok­ban civil cso­por­tok­tól, köz­tük a CKA által is támo­ga­tott Van más út — Össze­fo­gás a Kis­er­dő­ért csa­pa­tá­tól vet­te át a Határ útnál lévő Kis­er­dő sor­sá­ért aggó­dó petíciót. 

A civi­lek sze­rint tovább­ra sincs egyet­ér­tés a Gal­va­ni híd­hoz kap­cso­ló­dó úthá­ló­zat­ról a kerü­le­tek, a fővá­ros, a Buda­pest Fej­lesz­té­si Köz­pont és a civi­lek között. A híd ter­ve­zői szep­tem­ber­ben hat leve­ze­tő útvo­nal­ter­vet mutat­tak be, ame­lye­ket októ­ber 20-ig véle­mé­nyez­het­tek a kerü­le­ti pol­gár­mes­te­rek. A Kis­er­dő-védők sze­rint mind­egyik „kife­je­zet­ten ártal­mas len­ne az ott élők egész­sé­gé­re, lakókörnyezetére”.

Kará­csony Ger­gely a petí­ció átvé­te­le után ígé­re­tet tett, hogy kez­de­mé­nye­zi a Gal­va­ni-híd­hoz kap­cso­ló­dó úthá­ló­zat­ról való dön­tés elha­lasz­tá­sát a Fővá­ro­si Köz­fej­lesz­té­sek Taná­csá­ban, “mert az újra nyí­ló tár­sa­dal­mi vitát nem elfoj­ta­ni hanem lefoly­tat­ni kell”