Kik vagyunk?

Bálint Móni­ka
men­tor-tré­ner, ügy­ve­ze­tő igazgató

Bán­fal­vi-Radó Bog­lár­ka
kom­mu­ni­ká­ci­ós munkatárs

Balogh Fru­zsi­na
közös­ség­szer­ve­ző (Rend­szer­szint orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző műhely)

Bárá­nyi Ildi­kó
kép­zés­szer­ve­ző

Csor­dás Anett
kép­zé­si veze­tő, közös­ség­szer­ve­ző (Egy­szer­GYE­REk okta­tá­si munkacsoport)

Fehér Dáni­el
kom­mu­ni­ká­ci­ós munkatárs

Giczey Péter
szak­mai veze­tő, mentor-tréner 

Homo­ki And­rea
közös­ség­szer­ve­ző (Rend­szer­szint orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző műhely)

Hor­váth-Ker­tész Balázs
közös­ség­szer­ve­ző men­tor-tré­ner, a Rend­szer­szint orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző műhely vezetője

Mészá­ros Zsu­zsa
fel­nőtt­kép­zé­si vezető

Németh Krisz­ti­na
közös­ség­szer­ve­ző (Rend­szer­szint orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző műhely)

Peták Péter
közös­ség­szer­ve­ző mentor-tréner 

Pal­lag Eme­se
pénz­ügy

Sza­ba­dos Péter
for­rás­te­rem­té­sért fele­lős mun­ka­társ, nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok koordinátor

Sza­kács Ben­ce
iro­dai ügyintéző

Dr. Széll Kor­né­lia
iro­da­ve­ze­tő
Szu­lovsz­ky Ist­ván
közös­ség­szer­ve­ző (Rend­szer­szint orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző műhely)

Tikász Ben­de­gúz
pro­jekt mene­dzser, közösségszervező 

Var­ga Máté
elnök