Kik vagyunk?

Bálint Móni­ka
men­tor-tré­ner, ügy­ve­ze­tő igazgató

Bán­fal­vi-Radó Bog­lár­ka
FR és kom­mu­ni­ká­ci­ós vezető

Bárá­nyi Ildi­kó
kép­zés­szer­ve­ző

Csor­dás Anett
kép­zé­si veze­tő, men­tor-tré­ner, közös­ség­szer­ve­ző (Egy­szer­GYE­REk okta­tá­si munkacsoport)

Fehér Dáni­el
kom­mu­ni­ká­ci­ós munkatárs

Giczey Péter
szak­mai veze­tő, mentor-tréner 

Homo­ki And­rea
közös­ség­szer­ve­ző, men­tor-tré­ner (Víz Koalíció)

Hor­váth-Ker­tész Balázs
veze­tő­sé­gi tag, közös­ség­szer­ve­ző, mentor-tréner

Mészá­ros Zsu­zsa
Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont vezetője

Németh Krisz­ti­na
közös­ség­szer­ve­ző (Orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző hálózatépítés)

Pal­lag Eme­se
pénz­ügy

Sán­dor Kata
Saj­tó és PR munkatárs

Sza­ba­dos Péter
nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok koordinátor

Dr. Széll Kor­né­lia
iro­da­ve­ze­tő

Szu­lovsz­ky Ist­ván
közös­ség­szer­ve­ző (Orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző hálózatépítés)

Tikász Ben­de­gúz
pro­jekt mene­dzser, közösségszervező 

Var­ga Máté
elnök