EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó érin­tett szü­lők­nek, peda­gó­gu­sok­nak, szak­ér­tők­nek, segí­tők­nek! ⏰2024. júni­us 30-án, vasár­nap, 10.00–15.00 óra📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14.Júni­us 2.-i talál­ko­zónk után ismét várunk sze­re­tet­tel min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős beszél­ge­té­sünk­re Buda­pes­ten.  Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek képviselőit…

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó ⏰ 2024. júni­us 2‑án, vasár­nap 10 óra📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14. Sze­re­tet­tel várunk min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős talál­ko­zónk­ra Buda­pes­ten. 🎯Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it és érin­tet­te­ket hoz­zuk össze, akik elkö­te­le­zet­tek a sajá­tos nevelési…

Nemzetközi körkép az oktatásban segítőkről!

Az okta­tá­si kiadá­sok nem adós­sá­got jelen­te­nek, ahogy egyes poli­ti­ku­sok gon­dol­ják, hanem a jövőnk­be tör­té­nő komoly befek­te­tést. — ez volt a leg­fon­to­sabb tétel­mon­da­ta annak az online talál­ko­zó­nak, amely a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek mun­ká­ját és meg­be­csült­sé­gét tekin­tet­te át rész­ben nem­zet­kö­zi szin­ten. Gab­ri­el­la Tlapova,…