09 03

Szimulációs társasjáték a közösségszervezésről!

Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak egy átlag állam­pol­gár­nak, ha sérül az érdeke?

Játsszuk el együtt! Egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel játsz­va érted meg a közösségszervezést!

Tano­burt egy csen­des kis­vá­ros, de lakói komoly dön­té­sek előtt állnak. 

Vajon sikerül‑e meg­bir­kóz­ni­uk a nem min­den­na­pi fel­adat­tal a külön­bö­ző érde­kek kereszttüzében? 

Fel kell‑e áldoz­ni­uk tör­té­nel­mi érté­ke­i­ket egy biz­ton­sá­go­sabb jövő érdekében?

Nincs egyet­len jó meg­ol­dás, és a vála­szok is min­dig mások, attól füg­gő­en, hogy éppen ki játssza pl. a helyi bol­tos, a régi mun­kás­te­le­pen élő roma asszony, a pol­gár­mes­ter, vagy épp a nagy­vá­ros­ból ide köl­tö­ző „gyütt­ment” és a töb­bi­ek sze­re­pét. Hogyan tud­nak a sze­rep­lők koope­rál­ni egy­más­sal, milyen stra­té­gi­ák men­tén indul­nak el, kiket tud­nak még moz­gó­sí­ta­ni, mennyi konf­lik­tust vál­lal­nak az érde­ke­ik men­tén. Ugyan­ak­kor a sze­rep­be bújás és az új néző­pon­tok­ból faka­dó tanul­sá­gok min­dig élve­ze­tes­sé és hasz­nos­sá teszik a játé­kot min­den részt­ve­vő számára!

A játék cél­ja: elté­rő tár­sa­dal­mi atti­tű­dök, hely­ze­tek, inter­ak­ci­ók meg­is­me­ré­se, demok­ra­ti­kus esz­kö­zök és lehe­tő­sé­gek meg­is­me­ré­se, a közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­i­nek fel­tá­rá­sa, érdek­ér­vé­nye­sí­tő képes­sé­gek fej­lesz­té­se, cso­port­ala­kí­tás első lépé­se­i­nek megismerése.

Kik­nek ajánljuk?

11–16 fős cso­por­tot várunk, akik előbb szí­ve­sen kipró­bál­nák egy szi­mu­lá­ci­ó­ban, hogy a közös­ség­szer­ve­zés esz­kö­zei hogyan működ­het­nek egy valós prob­lé­ma meg­ol­dá­sa során, hogy azután a min­den­na­pok­ban is könnyebb legyen alkal­maz­ni eze­ket az eszközöket!

A játék körül­be­lül 3–3,5 órát vesz igény­be, és szük­ség van egy olyan tága­sabb terem­re, ahol a cso­port zavar­ta­la­nul dolgozhat. 

Sem­mi­fé­le elő­kép­zett­ség vagy tár­gyi tudás nem szük­sé­ges a játék­ban való rész­vé­tel­hez, csak nyi­tott­ság és kíván­csi­ság, szán­dék a prob­lé­má­kon való változtatásra. 

Tré­ne­re­ink min­den szük­sé­ges tud­ni­va­lót átad­nak és gon­dos­kod­nak róla hogy az ese­mény élve­ze­tes és élmény­sze­rű legyen min­den­ki számára. 

Alsó kor­ha­tár: 16 év.

Egy alka­lom költ­sé­ge szá­munk­ra 60–80.000 Ft, de amennyi­ben ez meg­ter­he­lő szá­mo­tok­ra, kér­jük, jelezzétek. 

Jelent­kezz cso­por­tod­dal, ha sze­ret­néd meg­ér­tet­ni tag­ja­id­dal, szim­pa­ti­zán­sa­id­dal a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­it, a nyo­más­gya­kor­lás eszközeit!

Ha érdek­lőd­tök a lehe­tő­ség iránt, vagy kér­dé­se­i­tek van­nak, vár­juk meg­ke­re­sé­se­te­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

[email protected]

[email protected]

A tár­sas­já­ték az Eras­mus+ pro­jekt kere­té­ben való­sult meg.