Kunbábony Képzési Központ

“Tető az együttlét fölött”

A Civil Kol­lé­gi­um regiszt­rált fel­nőtt­kép­zé­si intéz­mény. Szá­mos enge­dé­lye­zett  prog­ram­mal ren­del­ke­zünk, ame­lyet közös­sé­gi akti­vis­ták, civil szer­ve­ze­tek tag­jai és veze­tői és szak­em­be­rek szá­má­ra aján­lunk. A hely­szín, Kun­bá­bony, ahol részt­ve­vő és tanár meg­fe­le­lő körül­mé­nye­ket talál a közös gon­dol­ko­dás­hoz, egy ‑egy témá­ban való elmé­lyü­lés­hez, bará­t­oko­zás­hoz, tapasz­ta­lat­cse­ré­hez. Az épü­let a tanya­köz­pont isko­lá­ja volt, de a lakos­ság csök­ke­né­se miatt bezár­ták. Az 1990-es évek ele­jén talál­tak rá közös­ség­fej­lesz­tők, a már lerom­lott álla­po­tú épü­let­re. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány meg­vá­sá­rol­ta Kun­szent­mik­lós Város Önkor­mány­za­tá­tól, majd fel­újí­tot­ta azzal a cél­lal, hogy a közös­sé­gi mun­ka során fel­me­rü­lő kép­zé­si szük­ség­le­tet kielégítse.

A ház

1997-től szép, kul­tu­rált kör­nye­zet­ben,  kor­sze­rű tan­te­rem­mel, kényel­mes für­dő­szo­bás szo­bák­kal vár­juk a résztvevőket.

18 év után, a sok-sok vissza­té­rő közös­ség, szak­em­ber, civil akti­vis­ta vissza­jel­zé­se alap­ján elmond­hat­juk, hogy Kun­bá­bony a közös­sé­gi mun­ka szim­bó­lu­má­vá vált, ahol min­dig lehet újat tanul­ni, isme­rő­sök­kel és új embe­rek­kel találkozni.

Képzések

Ala­pít­vá­nyunk 1994-es meg­ala­ku­lá­sa óta fő tevé­keny­sé­ge a felnőttképzés.

Kép­zé­se­ink átfo­gó cél­ja a helyi közös­sé­gek fej­lő­dé­sé­nek segí­té­se, a közös­ség­fej­lesz­tés, közös­ség­szer­ve­zés, a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés támo­ga­tá­sa, a civil tár­sa­da­lom erősítése.

Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, mint fel­nőtt­kép­ző intéz­mény az új fel­nőtt­kép­zé­si tör­vény (2013. évi LXXVII. tör­vény) sze­rin­ti fel­nőtt­kép­zé­si enge­déllyel rendelkezik.

Bővebb infor­má­ció a kép­zé­sek menü alatt.

Közösségi Események

A Kép­zé­si Köz­pont, mint Közös­sé­gi ház

a helyi közös­ség rendezvényei

Kun­bá­bony egy 370 fős kis­te­le­pü­lés, tanya­bo­kor, amely köz­igaz­ga­tá­si­lag Kun­szent­mik­lós­hoz tartozik.

A tele­pü­lé­sen nin­cse­nek köz­in­téz­mé­nyek.  1998 óta műkö­dik helyi egye­sü­let a tanya­bo­kor­ban.  A Közö­sen Bábo­nyért Egye­sü­let éven­te rend­sze­re­sen szer­vez közös­sé­gi ren­dez­vé­nye­ket, ame­lyek  egy részé­nek a Civil Kol­lé­gi­um ad ott­hont.  Az Egye­sü­let a veze­tő­sé­gi ülé­se­ket, köz­gyű­lé­se­ket is itt tart­ja meg, mivel más közös­sé­gi hely nincs a településen.

Civil szer­ve­ző­dé­sek találkozói

Távo­labb­ról is érkez­nek ide időn­ként civil szer­ve­ze­tek, akik a a szer­ve­zet­fej­lesz­té­si alkal­ma­kat ren­de­zik meg Kun­bá­bony­ban. Rend­sze­res ven­dé­günk a Pro Háló – egyik magyar­or­szá­gi közös­ség­fej­lesz­tő háló­zat, az Élet­tér Közös­ség-és Tele­pü­lés­fej­lesz­tő Egye­sü­let Komá­rom­ból és a Közös­ség­fej­lesz­tők Egyesülete.

Isko­lai találkozó

Éven­te helyt adunk a kun­bá­bo­nyi isko­lá­ba járt diá­kok talál­ko­zó­já­nak is.

Csa­lá­di ren­dez­vé­nyek, esküvők

A közös­sé­gi ház lehe­tő­sé­get ad csa­lá­di ren­dez­vé­nyek: szü­le­tés­na­pok, bal­la­gás meg­tar­tá­sá­ra. Ezek mond­hat­juk úgy is, hogy önki­szol­gá­ló alkal­mak, ami­kor a csa­lád maga vég­zi el a szer­ve­zé­si mun­ká­kat: beren­de­zés, díszí­tés, ven­dég­vá­rás. Ehhez a Civil Kol­lé­gi­um a helyet és az esz­kö­zö­ket adja.

Nagy élet­ese­mé­nyek hely­szí­ne is volt már Kun­bá­bony. Fia­ta­labb és idő­sebb pár is itt foga­dott hűsé­get, vagy erő­sí­tet­te meg egy­más­hoz tartozását.

Ilyen alkal­mak során ren­del­ke­zé­sün­re áll­nak ren­dez­vény­sát­rakpavi­lo­nok a ren­dez­vé­nyek szin­vo­na­las lebo­nyo­lí­tá­sa érdekében.

Park és kert

A Civil Kol­lé­gi­u­mot mint­egy egy hek­tá­ros par­kos, erdős, gyü­möl­csös terü­let öve­zi, amely lehe­tő­sé­get ad a kép­zé­sek és közös­sé­gi ese­mé­nyek fizi­kai teré­nek kiter­jesz­té­sé­re, nagyobb sza­bá­sú ren­dez­vé­nyek – nyá­ri egye­te­mek, tábo­rok, eskü­vők és más ese­mé­nyek – kényel­mes és ter­mé­szet­kö­ze­li megvalósítására.

A Közösségi Kert

Az öngyó­gyí­tó kert nem pusz­tán arról szól, hogy zöld­sé­ge­ket ter­mel­nek ben­ne, hanem az elfo­ga­dás­ról, közös tevé­keny­ség­ről is, a célok össze­han­go­lá­sá­ról, a csi­szo­ló­dás­ról. Bár a kun­bá­bo­nyi Civil Kol­lé­gi­um terü­le­tén fek­vő kert nem a hagyo­má­nyos érte­lem­ben vett közös­sé­gi kert , de mivel közö­sen műve­lik, ezért töké­le­tes lehe­tő­ség az össze­tar­to­zás erősítésére. 

A Szö­vet­ke­zet har­ma­dik éve ker­tész­ke­dik itt, de min­den évben kicsit más volt a stra­té­gia. Idén újra neki­ve­sel­ked­tek a vegy­szer­men­tes növény­ter­mesz­tés­nek, ami nem könnyű fel­adat, min­den évben új kihí­vás elé állít­ja a csapatot.

Bőveb­ben a kertről:

http://kozossegek.atalakulo.hu/kertzaras-kunbabonyban