Mi a Láncreakció?

Okta­tá­si, szo­ci­á­lis és egy­há­zi terü­le­ten jár­tas közös­ség­szer­ve­zők­ből, tere­pen dol­go­zó szak­ér­tők­ből, illet­ve kom­mu­ni­ká­ci­ós és ado­mány­szer­ve­ző szak­em­be­rek­ből álló pro­jekt­csa­pat vagyunk, amely pár hónap­pal ezelőtt való­di vál­to­zást elő­idé­ző, szak­ma­i­lag meg­ala­po­zott és szé­les töme­get meg­szó­lí­tó tár­sa­dal­mi kam­pá­nyok indí­tá­sá­ra szö­vet­ke­zett a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az Esély Labor Egye­sü­let közös pro­jekt­jé­ben. Hosszú távú cél­ja­in­kat most fél­re­tet­tük, tudá­sun­kat a köz­vet­len segí­tés szol­gá­la­tá­ba állít­juk a koro­na­ví­rus tár­sa­dal­mi hatá­sa­i­nak eny­hí­té­se érdekében.


Témáink

Part­ne­re­ink­kel együtt­mű­köd­ve, olyan komp­lex pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sán dol­go­zunk, amik az ország hát­rá­nyos hely­ze­tű  közös­sé­ge­i­nek hosszú­tá­vú érde­ke­it és jobb élet­kö­rül­mé­nye­ket biz­to­sí­ta­nak. Ilyen az okta­tás terü­le­tén a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gia meg­va­ló­sí­tá­sán dol­go­zó együtt­mű­kö­dés, vagy a hit ala­pu szer­ve­zés kere­te­in belül lét­re­jött Kovász munkacsoport. 

Valósuljon meg a Digitális Oktatási Stratégia!

Tud­tad, hogy a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át már 2016-ban elfo­gad­ták? És azt, hogy 2018-ban vezet­ték vol­na be? Ehhez képest a gya­kor­lat­ban egy­ál­ta­lán nem való­sult meg min­den mára belő­le! A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja “csak” ezt kéri szá­mon most, mert úgy gon­dol­ják, hogy…

Újabb 12 fiatalnak tudtunk segíteni!

Ezúton is nagyon köszön­jük az Egon Zehn­der Kft. magyar­or­szá­gi iro­dá­já­nak a támo­ga­tá­sát, ami­nek követ­kez­té­ben újabb 12 hát­rá­nyos hely­ze­tű fia­tal, a Dr. Ámbéd­kar Isko­la mis­kol­ci tanu­lói jutot­tak digi­tá­lis esz­kö­zök­höz! Ezzel sze­ret­nénk őket segí­te­ni, hogy a jelen­le­gi vír­ús­hely­zet okoz­ta intéz­ke­dé­sek miatt ne…