05 10

Látogatás az államtitkárnál a tiszta víz ügyében

Homo­ki And­rea, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­jé­nek beszámolója:

“Ismét talál­koz­tunk V. Németh Zsolt ‑tal, az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um vízi­köz­mű-ága­za­tért fele­lős államtitkárával.

Októ­ber 4‑én dél­után közel 1,5 órás meg­be­szé­lé­sen vehet­tünk részt a Minisz­té­ri­um épü­le­té­ben. A Víz Koa­lí­ci­ót Homo­ki And­rea a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je, az Ele­ven Gyál ala­pí­tó­ja, Péter Har­di Pomáz alpol­gár­mes­te­re és Mis­ké­ri Lász­ló az Alföd­víz Szak­szer­ve­zet tag­ja kép­vi­sel­te. Az állam­tit­kár­ság részé­ről az állam­tit­kár úr mel­lett, Rentz Tamás vízi­köz­mű-ága­za­tért fele­lős helyet­tes állam­tit­kár, Haran­ghy Csa­ba a Fővá­ro­si Víz­mű­vek volt vezér­igaz­ga­tó­ja és Nagy Edit a MAVIZ főtit­ká­ra volt jelen.

A meg­be­szé­lést azzal kezd­tük — vissza­utal­va az idén már­ci­u­si Víz Hete záró ese­mé­nyé­re, ahol az állam­tit­kár úr türel­met kért, hogy fel­áll­jon az új appa­rá­tus -, sze­ret­nénk meg­tud­ni mi tör­tént már­ci­us óta a hivatalban. 

Kér­dé­se­ink ezek voltak:

1.) Holt tart a háló­zat koc­ká­za­ti fel­mé­ré­se, az orszá­gos cső­cse­re prog­ram és a víz­díj egy­sé­ge­sí­té­si kon­cep­ció kidolgozása?

Az ápri­li­si kor­mány­in­fón Gulyás Ger­gely minisz­ter­el­nök­sé­get veze­tő minisz­ter fel­kér­te Lan­tos Csa­ba ener­gia­ügyi minisz­tert a háló­zat koc­ká­za­ti fel­mé­ré­sé­re, az orszá­gos cső­cse­re prog­ram és a víz­díj egy­sé­ge­sí­té­si kon­cep­ció kidol­go­zá­sá­ra. Az állam­tit­kár­ság vála­szai a követ­ke­zők voltak:

➡️ Koc­ká­za­ti fel­mé­rés­re nincs szük­ség, mert tud­ják hol van prob­lé­ma (sze­rin­tünk kel­le­ne pon­tos tér­kép ada­tok­kal, prioritásokkal).

➡️Orszá­gos cső­cse­re prog­ram sem kell, mert a gör­dü­lő fej­lesz­té­si terv­ben (GFT) min­den víz­szol­gál­ta­tó pon­to­san tud­ja-lát­ja, hol kell beavat­koz­ni és rekonst­ruk­ci­ót végez­ni ill. ter­ve­zik újabb ada­tok­kal kiegé­szí­te­ni a MEKH adat­szol­gál­ta­tást (ezt a választ még el is tud­juk fogad­ni). Szó­val ter­vek van­nak, csak a for­rás a kér­dés, na és itt jön a har­ma­dik téma:⬇️

➡️Arra a kér­dé­sünk­re, hogy mi a hely­zet a víz­díj egy­sé­ge­sí­tés­sel, növe­lés­sel azt a választ kap­tuk, hogy nincs terv­ben a lakos­sá­gi víz­díj eme­lé­se. Mikor rákér­dez­tünk a nem lakos­sá­gi víz­dí­jak­ra, ugyan­ez a válasz volt ill. még annyi, hogy for­dul­junk ezzel a kér­dés­sel Gulyás Gergelyhez.

➡️Állam­tit­kár úr elmon­dá­sa sze­rint évi több száz mil­li­árd forint­ra len­ne szük­sé­ge az ága­zat­nak, ehhez képest a jövő évi költ­ség­ve­tés­ben 50 mil­li­ár­dot ter­vez a kor­mány­zat, amely nem csak a rekonst­ruk­ci­ós költ­sé­gek­re lesz for­dít­va, hanem a műkö­dé­si költ­sé­gek­re is. Itt tág­ra nyílt a sze­münk… Vajon, hogy fér ez össze a fen­tebb emlí­tett szük­sé­ges több száz mil­li­árd­hoz? “Csa­pa­ta­ink harc­ban áll­nak” azaz küz­de­nek a for­rá­so­kért — jegyez­te meg az állam­tit­kár úr.

2. Tervezik‑e nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ni a MEKH (Magyar Ener­ge­ti­kai és Köz­mű-sza­bá­lyo­zá­si Hiva­tal) víz­díj javaslatait?

Az állam­tit­kár úr kifej­tet­te, hogy a MEKH-nek nem felet­te­se az állam­tit­kár­ság és egyéb­ként is folyik a per a Fővá­ros­sal ezzel kap­cso­lat­ban, érde­mes meg­vár­ni ennek a végét.

A Víz Koa­lí­ció állás­pont­ja azon­ban az, hogy mivel a MEKH a kor­mány­zat szá­má­ra tör­vé­nyi elő­írás­nak meg­fe­le­lő­en készí­ti el min­den évben a víz­díj javas­la­tát, így a kor­mány­zat egy­ér­tel­mű­en dönt­het­ne annak nyil­vá­nos­ság­ra hozataláról.

➡️Sőt, sze­rin­tünk ez lehet­ne az alap­ja egy tár­sa­dal­mi pár­be­széd­nek a víz árá­ról. Ugyan­is a hiva­tal is prob­lé­má­nak emlí­ti, hogy az embe­rek nem érzik a víz fon­tos­sá­gát és érté­két. Nem tud­ják, hogy annak a víz­nek, amit most meg­vesz­nek egy ala­csony áron, való­já­ban sok­kal maga­sabb az elő­ál­lí­tá­si költ­sé­ge. Ezért mi meg­em­lí­tet­tük ebben a kor­mány­zat fele­lős­sé­gét az infor­má­ci­ók eltit­ko­lá­sá­val (MEKH) és a víz­díj 2013-as rögzítésével.

3. Mi a hely­zet a vízi­köz­mű vagyon államosításával?

Itt is vita bon­ta­ko­zott ki abban, hogy mi a jó struk­tú­ra, van­nak érvek és ellen­ér­vek mind­két olda­lon, ame­lyek megfontolhatók.

➡️Mi arra hív­tuk fel a figyel­met, hogy a szak­mai tanul­má­nya­ink muta­tói mind a 2020-as, mind a 2021-es évet néz­ve rosszab­bak az álla­mi szol­gál­ta­tók ese­té­ben, mint az önkor­mány­za­ti szolgáltatóknál.

➡️V. Németh Zsolt sze­rint a garan­cia arra, hogy ha álla­mi tulaj­don­ba kerül a vízi­köz­mű vagyon, akkor az később is közös­sé­gi (azaz álla­mi) tulaj­don­ban marad, az alkot­mány­ban és a tör­vé­nyek­ben keresendő.

➡️Meg­em­lí­tet­tük Pomáz hely­ze­tét, ahol min­den hét­re jut egy cső­tö­rés. Egyéb­ként itt álla­mi a szolgáltató.

➡️Végül meg­ál­la­pí­tot­tuk, hogy bár­mi­lyen tulaj­do­nú is a szol­gál­ta­tó, a lényeg a finan­szí­ro­zás­ban van.

Szó­ba került még az ága­zat­ban dol­go­zók hely­ze­te, anya­gi és erköl­csi meg­be­csü­lé­sé­nek kér­dé­se ill. az ága­za­ti kép­zés leépü­lé­se és hogy ezzel is kez­de­ni kel­le­ne vala­mit, ha jó szak­em­be­re­ket sze­ret­nénk a jövő­ben is. Ebben egyet­ér­tés volt, de a konk­rét lépé­se­ket nem látjuk.

A meg­be­szé­lés alap­ve­tő­en jó han­gu­lat­ban telt, és bár tovább­ra is van­nak vitás kér­dé­sek, ame­lyek­ben nem értünk egyet és nem látunk elő­re­lé­pést, rend­kí­vül üdvö­zí­tő­nek tart­juk, hogy nyi­tott­ság mutat­ko­zott a jövő­be­ni egyeztetésre.

A viták pedig jók, ha azok­ban érvek hang­za­nak el és part­ner­nek tekin­tik egy­mást a felek! 

Ez ilyen volt. 

Remél­jük, hogy eljön­nek a tár­gya­lás részt­ve­vői a jövő tava­szi Víz Hete eseményünkre!

Köszön­jük a lehe­tő­sé­get és csak azt ígér­het­jük, hogy folytatjuk… ”

Kövesd Víz Koa­lí­ció Face­book olda­lát a friss híre­kért, és ha tehe­ted támo­gasd anya­gi­lag is nem min­den­na­pi érdek­ér­vé­nye­sí­tő munkájukat!