28 03

Látványos demonstrációval zárta az Energiaügyi Minisztérium előtt a Víz Hete rendezvénysorozatát a Víz Koalíció

Víz Hete 2024 — VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN.

2024. már­ci­us 27., Ener­gia­ügyi Minisztérium

Az ország 37 ese­mé­nyén vet­tek részt a helyi­ek, hogy a min­den­na­pi éle­tün­ket meg­ha­tá­ro­zó:  VÍZZEL  fog­lal­koz­za­nak a Víz Hete 2024 orszá­gos programsorozatban.

Beszél­tek a víz­sze­gény­ség­ről, az ivó­víz jövő­jé­ről, az élő vize­ink­ről. Töb­ben meg­néz­ték a helyi víz­mű­vet, szenny­víz­tisz­tí­tót. Épí­tet­tek eső­ker­tet,  ját­szot­tak tár­sast: “Kell a víz!”, tar­tot­tak mini­kon­fe­ren­ci­át a vizes ügye­ink­ről. A gye­re­kek meg­al­kot­ták, mit gon­dol­nak a vízről. 

Volt sok túra a pata­kok, helyi kis tavak védel­mé­ben, és sok ‑sok közös gon­dol­ko­dás a  min­den­ki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő, biz­ton­sá­gos és egész­sé­ges ivóvízellátásról. 

A Víz Hete Kun Csa­ba, víz­épí­tő mér­nök bemu­ta­tó­já­val kez­dő­dött. A Víz Koa­lí­ció leg­fris­sebb szak­ér­tői tanul­má­nyá­nak  címe:  Ki men­ti meg a  vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tást?  https://www.cka.hu/ki-menti-meg-a-vizikozmu-szolgaltatast/)  

Az elem­zés szá­mos riasz­tó ada­tot tárt fel a vízi­köz­mű álla­po­tá­ról, ame­lyek tovább­ra is aggasz­tó jövőt vetí­te­nek elő­re. Osz­tot­ták ezt a néze­tet a bemu­ta­tót köve­tő szak­mai kerek­asz­tal meg­be­szé­lé­sen részt­ve­vők is. Csak egy beszé­des adat : a sem­mi­be elfo­lyó víz éven­te 17.000.000.000 Ft! Egy másik fon­tos meg­ál­la­pí­tás pedig: “ tovább­ra sem jött lét­re egy integ­rált infor­má­ci­ós rend­szer a vízi­köz­mű-köz­szol­gál­ta­tás irá­nyí­tá­sá­nak, dön­tés elő­ké­szí­té­sé­nek és ható­sá­gi eljá­rá­sa­i­nak támo­ga­tá­sá­ra.” Az elha­nya­golt rekonst­ruk­ci­ók  és az ivó­víz­el­lá­tó rend­sze­rek folya­ma­tos rom­lá­sa tovább súlyos­bít­ja a hely­ze­tet, veszé­lyez­tet­ve a biz­ton­ságos szol­gál­ta­tást. Az önkor­mány­za­tok, a szak­ma és az Álla­mi Szám­ve­vő­szék kép­vi­se­lői egyet­ér­tet­tek abban, hogy közös a fele­lős­ség a vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tás meg­men­té­sé­ben, hang­sú­lyoz­va a fele­lős­ség­tel­jes teher­vál­la­lás fon­tos­sá­gát. A ren­dez­vény zárá­sa­ként a Víz Koa­lí­ció tag­jai, közö­sen a jelen­lé­vők­kel, érté­kel­ték az egy évvel koráb­ban meg­fo­gal­ma­zott bakancs­lis­tá­juk teljesítését.

Ter­mé­sze­te­sen a szak­ér­tői tanul­mányt és az Álla­mi Szám­ve­vő­szék (https://www.asz.hu/dokumentumok/24004.pdf)  fon­tos meg­ál­la­pí­tá­sa­it a Víz Koa­lí­ció sze­ret­te vol­na meg­vi­tat­ni a dön­tés­ho­zók­kal is.  Bár Lan­tos Csa­ba ener­gia­ügyi minisz­tert és V. Németh Zsolt vízi­köz­mű-ága­za­tért fele­lős állam­tit­kárt is meg­hív­ták a Víz Hete szak­mai kerek­asz­tal meg­be­szé­lé­sé­re, végül nem vet­tek részt az ese­mé­nyen. Így a Víz Koa­lí­ció elhi­va­tott akti­vis­tái – akik évek óta kon­gat­ják a vész­ha­ran­got a dön­tés­ho­zók felé, hogy víz­szol­gál­ta­tás fenn­tart­ha­tó­sá­ga érde­ké­ben sür­gős beavat­ko­zás­ra van szük­ség — maguk men­tek  az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um­hoz a Víz Hete záró programjaként.

A demonst­rá­ci­ón harang nél­kül, de jó han­go­san hal­lat­ták azok­nak a sza­vát, aki­nek bár mind­annyi­unk­hoz hason­ló­an alap­ve­tő szük­ség­le­tük és joguk a tisz­ta víz, még­sem min­dig egyen­lő esé­lyek­kel jut­nak hoz­zá. Mert nem folyik a víz a csap­ból vagy iha­tat­lan a vizük az eltört vagy éppen  elhasz­ná­ló­dott csö­vek miatt.

A köve­te­lé­se­ket, a víz­szol­gál­ta­tá­si mini­mum­ról szó­ló bakancs­lis­tát egy koszos víz­ben lebe­gő palack­ban küld­ték el a döntéshozóknak. 

A bakancs­lis­ta 12 pontja: 

1.Fog­ja­nak össze a szak­mai, civil és önkor­mány­za­ti szereplők!

Már 25 civil szer­ve­zet, 5 szak­szer­ve­zet és 5 önkor­mány­zat tag­ja a Víz Koa­lí­ci­ó­nak, de ez nem elég!

2. A víz­el­lá­tás össze­om­lá­sá­nak veszé­lye legyen része a közbeszédnek!

Egy­re több vizes hír jele­nik meg a médi­á­ban, az ága­zat­tal kap­cso­la­tos dön­té­sek figyel­met kap­nak. A köz­vé­le­mény azon­ban még nem érzé­ke­li a hely­zet súlyosságát.

3. Kor­mány­za­ti szin­ten jelöl­je­nek ki víz­ügyi fele­lőst!

Ez már meg­tör­tént. A köz­tár­sa­sá­gi elnök tavaly kine­vez­te V. Németh Zsolt vízi­köz­mű-ága­za­tért fele­lős államtitkárt.

4. Indul­jon el való­di tár­sa­dal­mi egyeztetés!

Szá­mos szak­szer­ve­zet tag­ja a Víz Koa­lí­ci­ó­nak, és több állam­tit­ká­ri talál­ko­zón vagyunk túl. A való­di tár­sa­dal­mi egyez­te­tés azon­ban még várat magá­ra. Sem kor­rekt tájé­koz­ta­tás nincs a dön­tés­ho­zók részé­ről, sem őszin­te pár­be­széd a választókkal.

A Víz Koa­lí­ció tár­sa­dal­mi egyez­te­té­si mini­mu­ma, hogy 2024. évtől legyen kon­zul­tá­ció szak­mai és civil szer­ve­ze­tek­kel az Ország­gyű­lés Fenn­tart­ha­tó Fej­lő­dés Bizott­sá­gá­ban, kor­mány­pár­ti és ellen­zé­ki bizott­sá­gi tagok, vala­mint az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um dön­tés­ho­zó­i­nak rész­vé­te­lé­vel. Ezt kez­de­mé­nyez­ni fogjuk.

5. Legyen átfo­gó, orszá­gos koc­ká­za­ti fel­mé­rés a vízi­köz­mű-háló­za­tok állapotáról!

Kor­mány­za­ti fel­ké­rés már van rá, hogy elkezdődött‑e nem tud­juk, az ered­mé­nyét még nem láttuk.

Az orszá­gos koc­ká­za­ti fel­mé­rés alap­ja egy egy­sé­ges adat­bá­zis. A koráb­bi szán­dé­kok elle­né­re nem jött lét­re az integ­rált infor­má­ci­ós rend­szer a vízi­köz­mű-szol­gál­ta­tás irá­nyí­tá­sá­ra, a dön­tés-elő­ké­szí­té­sek, ható­sá­gi eljá­rá­sok támo­ga­tá­sá­ra. Kér­jük a koc­ká­za­ti fel­mé­rést segí­tő Integ­rált Köz­cé­lú Vízi­köz­mű Adat­bá­zis (IKVA) hala­dék­ta­lan üzem­be állítását.

6. Legyen sávos víz­díj, a lakos­sá­gi árszint meg­tar­tá­sa mellett!

A nem lakos­sá­gi fogyasz­tók 2024-től ható­sá­gi árat fizet­nek. Mivel a hát­tér­szá­mí­tá­sok nem ismer­tek, nehéz meg­ítél­ni, hogy ennek a mér­té­ke jogos, eltúl­zott vagy mél­tá­nyos. Nem mind­egy az sem, hogy köz­fel­ada­tot ellá­tó intéz­mény­ről vagy pro­fit­ori­en­tált pia­ci sze­rep­lő­ről van szó.

A javas­la­tot meg­ala­po­zó szá­mí­tá­sok isme­re­té­ben legyen valós tár­sa­dal­mi egyez­te­tés a lakos­sá­gi víz­dí­jak­ról is! A lakos­sá­gi víz­dí­jak eme­lé­se ese­tén a sávos kiala­kí­tást és a szo­ci­á­lis szem­pon­tok figye­lem­be véte­lét elen­ged­he­tet­len­nek tartjuk!

7. Csök­ken­je­nek a víz­díj adóterhei!

A köz­mű­adó 2025-ös eltör­lé­sé­re ígé­ret már van, a tel­je­sü­lé­sét még várjuk. 

A víz áfa­tar­tal­ma tovább­ra is 27%, és ígé­ret sincs a csökkentésére.

8. Legyen álla­mi for­rás a vízi­köz­mű-ága­zat fejlesztésére!

Az Orszá­gos Rekonst­ruk­ci­ós Prog­ram­ra szánt idei 200 mil­li­ár­dos keret a szük­sé­ges 3–4 ezer mil­li­ár­dos for­rás­hoz képest kevés!

9. Legyen mun­ka­vál­la­lói béremelés!

Elin­dult, ígé­re­tes, de nem állít­ja meg az elván­dor­lást. Az ága­za­ti bérek érjék utol az ener­gia­szek­tor átlag­bé­re­it, de leg­alább a nem­zet­gaz­da­sá­gi átlagot!

10. Legyen orszá­gos cső­cse­re és háló­zat bőví­té­si prog­ram­terv üte­me­zés­sel és finanszírozással!

Ígé­ret van rá, de még a ter­ve­zés fázi­sá­ban van és álla­mi szol­gál­ta­tói terü­let­re kor­lá­to­zó­dik. Legyen nyil­vá­nos, hogy a jövő­ben milyen pri­o­ri­tá­sok men­tén, üte­me­zés­sel, finan­szí­ro­zás­sal és hol való­sul meg!

11. Marad­jon közös­sé­gi tulaj­don­ban a vízi­köz­mű-vagyon és a szolgáltatás!

Erre garan­ci­á­kat kérünk (kerül­jön az alaptörvénybe)!

12. Erő­söd­jön az önren­del­ke­zés és a tár­sa­dal­mi kontroll!

Jelen­tős az álla­mo­sí­tá­si nyo­más a még önkor­mány­za­ti tulaj­do­nú víz­mű­ve­ken. Garan­ci­á­kat kérünk arra, hogy az álla­mi szol­gál­ta­tói terü­le­ten ala­ku­ló Önkor­mány­za­tok Kon­zul­tá­ci­ós Taná­csa való­di önren­del­ke­zést és a tár­sa­dal­mi kont­rollt biztosít!

A Víz Hete idén is fon­tos szak­mai ren­dez­vény­so­ro­zat volt, hiszen víz nél­kül nincs élet!

A Víz Koa­lí­ció — a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban — tovább­ra is eltö­kél­ten küzd  a biz­ton­sá­gos és minő­sé­gi ivó­víz­el­lá­tás jövő­jé­ért!  Mert “A víz ügy, közös ügy!” 

Aláírom a Víz Koalíció Tiszta vizet a poharainkba! c. petícióját! 

A Víz Hete prog­ram­so­ro­zat támogatói: