12 09

Legyél a munkatársunk!

Admi­niszt­ra­tív mun­ka­tár­sun­kat keressük!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány olyan mun­ka­tár­sat keres, aki segít a szer­ve­ze­ti admi­niszt­rá­ci­ót rend­ben tar­ta­ni, szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­val és a pénz­ügyes munkatárssal. 

A CKA 1994 óta a közös­sé­gi mun­ka, közös­ség­fej­lesz­tés és közös­ség­szer­ve­zés egyik leg­fon­to­sabb fel­nőtt­kép­zé­si intéz­mé­nye. A CKA fel­ada­ta, hogy segít­se az embe­rek önszer­ve­ző­dé­sét, közös­sé­gi szer­ve­ze­tek ala­ku­lá­sát és e cso­por­tok, szer­ve­ze­tek rész­vé­te­lét a dön­tés­ho­za­tal­ban. Ezt a három szfé­rát pró­bál­ja össze­kap­csol­ni, a köz­tük lévő távol­sá­go­kat áthidalni. 

A CKA:

 • közös cse­lek­vés­re buz­dít­ja a hason­ló érde­kek­kel vagy érdek­sé­re­lem­mel ren­del­ke­ző embe­re­ket és közösségeket;
 • kép­zést, egye­di mód­szer­tant és támo­ga­tást biz­to­sít szá­muk­ra a közös fel­lé­pés­hez, hogy aktí­van befo­lyá­sol­ják közös­sé­gük életminőségét;
 • esz­kö­zö­ket ad, hogy bele­szól­ja­nak az őket érin­tő dön­té­sek­be, és sza­mon kér­jek azo­kat a dön­tés­ho­zó­kon. Segí­ti a pol­gá­rok, szer­ve­ze­tek és a dön­tés­ho­zók közöt­ti együtt­mű­kö­dé­sek létrejöttét.
 • lehe­tő­sé­get és fizi­kai teret biz­to­sít az együtt­lét­re, a közös tanu­lás­ra és közös­sé­gi élményszerzésre;
 • fele­lős­sé­get vál­lal min­den álta­la lét­re­ho­zott fizi­kai és szel­le­mi jószá­gért, továb­bá a tár­sa­dal­mi és ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok gon­dos meg­őr­zé­sé­ért, meg­úju­lá­sá­ért és szé­les­kö­rű hoz­zá­fé­ré­sé­ért tevékenykedik.

Kül­de­té­sünk a fenn­tart­ha­tó vál­to­zás meg­te­rem­té­se a tár­sa­dal­mi és kör­nye­ze­ti prob­lé­mák keze­lé­sé­vel. Egyé­nek, szer­ve­ze­tek és közös­sé­gek sok­szí­nű cso­port­já­val dol­go­zunk együtt, hogy tar­tós vál­to­zá­so­kat érjünk el. Mivel folya­ma­to­san növek­szünk, buda­pes­ti csa­pa­tunk­ba kere­sünk iro­dai admi­niszt­ra­tív munkatársat.

Mi len­ne a feladatod?

Iro­dai admi­niszt­ra­tív alkal­ma­zott­ként dön­tő sze­re­pet fogsz ját­sza­ni szer­ve­ze­tünk zök­ke­nő­men­tes műkö­dé­sé­ben. Fele­lős leszel mind az admi­niszt­ra­tív fel­ada­tok ellá­tá­sá­ért, mind az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó és a pénz­ügyes mun­ka­társ mun­ká­já­nak támo­ga­tá­sá­ért. Fő fel­ada­ta­id közé tar­toz­nak majd a következők:

 • Az iro­da min­den­na­pi műkö­dé­sé­nek irányítása;
 • A bejö­vő és kime­nő leve­le­zés keze­lé­se, bele­ért­ve az e‑maileket és a tele­fon­hí­vá­so­kat is;
 • Az iro­dai akták és doku­men­tu­mok kar­ban­tar­tá­sa és rendszerezése;
 • Szer­ve­ze­ti szin­tű doku­men­tá­ció keze­lé­se, a külön­fé­le doku­men­tá­ci­ós folya­ma­tok követése;
 • Segít­ség­nyúj­tás a pro­jekt­me­nedzs­ment szá­má­ra /Együttműködés a pro­jekt­me­nedzs­ment­tel, a pro­jekt­do­ku­men­tá­ci­ók keze­lé­se, rend­sze­re­zé­se, szük­ség ese­tén meg­ren­de­lő, szer­ző­dé­sek és tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­sok előkészítése;
 • Iro­da­sze­rek ren­de­lé­se és a lel­tár karbantartása;
 • Szük­ség sze­rint álta­lá­nos admi­niszt­ra­tív támo­ga­tás nyúj­tá­sa a csapatnak.

Köve­tel­mé­nyek:

 • Iga­zolt tapasz­ta­lat admi­niszt­ra­tív mun­ka­kör­ben, lehe­tő­leg civil szer­ve­zet­nél vagy hason­ló környezetben;
 • Kivá­ló szer­ve­zé­si és idő­gaz­dál­ko­dá­si kész­ség, nagy­fo­kú figye­lem a részletekre;
 • Erős kom­mu­ni­ká­ci­ós kész­ség, mind írás­ban, mind szóban;
 • Jár­tas­ság a Mic­ro­soft Offi­ce (Word, Excel, Power­Point) használatában;
 • Önál­ló és csa­pat­mun­ká­ra való képes­ség, pro­ak­tív és pozi­tív hozzáállás;
 • Mono­to­ni­tás tűrése. 

Előnyt jelent: angol nyelv­tu­dás, közép­fo­kú köz­gaz­da­sá­gi, pénz­ügyi, állam­igaz­ga­tá­si vagy pos­ta­for­gal­mi végzettség.

A mun­ka­vég­zés hely­szí­ne: Buda­pest, Magyarország

Órák: Heti 24 — 30 óra meg­ál­la­po­dás szerint.

Mun­ka­kez­dés: akár azonnal.

Elő­nyök:

 • Rugal­mas mun­ka­idő és alkal­man­ként ott­ho­ni mun­ka­vég­zés lehe­tő­sé­ge (első­sor­ban a pró­ba­idő­sza­kon túl);
 • Kép­zé­si és szak­mai fej­lő­dé­si lehetőségek;
 • Egy lel­kes és dina­mi­kus csa­pat tag­ja lehetsz, amely elkö­te­le­zett a tár­sa­dal­mi vál­to­zás iránt.

Hogyan jelent­kez­hetsz:

Ha érde­kel ez a pozí­ció, kér­jük, küldd el önélet­raj­zo­dat és moti­vá­ci­ós leve­le­det a [email protected] cím­re a követ­ke­ző tárgy­szó­val: “Iro­dai admi­niszt­ra­tív mun­ka­társ pályá­zat — Buda­pest”. A pályá­za­to­kat szep­tem­ber 25-ig fogad­juk el. A kivá­lasz­tott jelöl­tek­kel sze­mé­lyes talál­ko­zás alkal­má­val ismer­ke­dünk meg.

Olyan mun­kál­ta­tó vagyunk, aki szá­má­ra fon­tos az esély­egyen­lő­ség és érzé­ke­nyek vagyunk az átla­gos­tól elté­rő élet­hely­ze­tek­re, érté­kel­jük a sok­szí­nű­sé­get csa­pa­tunk­ban. Lehetsz nyug­díj köze­lé­ben, vagy gyes után, ápol­ha­tod hoz­zá­tar­to­zó­dat, vagy lehet­nek egyéb tulaj­don­sá­ga­id, amik a mun­ka­erő­pi­a­con álta­lá­ban hát­rányt jelen­te­nek, ne hezi­tálj. Ha leg­alább heti 12–18 órát az iro­dá­ban tudsz töl­te­ni, a töb­bi idő­ben pedig ott­hon­ról inté­zed a fel­ada­ta­i­dat, sze­re­tet­tel vár­juk a jelentkezésedet!