29 01

Louis Goseland, amerikai közösségszervező és a CKA workshopja

Ked­ves Barátaink! 

Sze­re­tet­tel várunk tite­ket a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ra­munk men­tor­lá­to­ga­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyünk­re, ami­nek ven­dé­ge Lou­is Gos­eland ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, a Jus­ti­ce Toget­her ügy­ve­ze­tő­je és veze­tő közös­ség­szer­ve­ző­je és a DART közös­ség­szer­ve­ző­je, Wichita, Kan­sas állam­ból (USA).  

A beszél­ge­tés helyszíne:

Manyi — Kul­tu­rá­lis Műhely (Buda­pest, II. kerü­let Mar­git kör­út 16.)

Idő­pont: feb­ru­ár 20., 17.00 — 19.00.

A beszél­ge­tés­re tol­má­cso­lást biz­to­sí­tunk. Aki­nek szük­sé­ge lesz rá, kér­jük hoz­zon magá­val fel­töl­tött mobil­te­le­font és fülhallgatót! 

Kér­jük, rész­vé­te­li szán­dé­ko­to­kat az aláb­bi lin­ken jelez­zé­tek. Az ese­mény­re maxi­mum 25 főt tudunk fogadni. 

Ter­ve­zett napirend:

  • 17.00 — 17.10 Ismerkedés 
  • 17.10 — 17.40 A “Moz­gal­mi poli­ti­ka” bemu­ta­tá­sa — változáselmélet
  • 17.40 — 18.00 Kér­dé­sek és válaszok
  • 18.00 — 18.20 Hogyan tud­juk bevon­ni azo­kat is, akik a bubo­ré­kun­kon kívül vannak?
  • 18.20 — 18.50 Kér­dé­sek és válaszok
  • 18.50–19.00 Lezá­ró kör

A jelent­ke­zés lezárult.