Tisz­telt dr. Maru­zsa Zol­tán köz­ne­ve­lé­sért fele­lős államtitkár, 

Novák Kata­lin csa­lá­do­kért fele­lős tár­ca nél­kü­li miniszter,

Vecsei Mik­lós minisz­ter­el­nö­ki biztos!

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt okta­tá­si cso­port­ja olyan szer­ve­ze­tek­ből áll, ame­lyek az okta­tás terü­le­tén dol­goz­nak, főként, de nem kizá­ró­lag hát­rá­nyos hely­ze­tű gye­re­kek­kel. A karan­té­nok­ta­tás során fel­me­rült szá­mos, súlyos rend­szer­szin­tű prob­lé­ma közül jelen­leg a digi­tá­lis táv­ok­ta­tás­ban való rész­vé­tel aka­dá­lyoz­ta­tott­sá­gá­ra kívá­nunk koncentrálni.

Leve­lünk elsőd­le­ges cél­ja azt a hatá­ro­zott elvá­rá­sun­kat tol­má­csol­ni Önök­nek, hogy teremt­sék meg a digi­tá­lis táv­ok­ta­tás­ban való rész­vé­tel fel­té­te­le­it min­den tanu­ló számára.

Ez az aláb­bi meg­ke­rül­he­tet­len rész­te­rü­le­te­ket jelenti:

  • sta­bil, meg­fe­le­lő­en szé­les­sá­vú inter­net-elér­he­tő­ség úgy az isko­lák­ban, mint otthon;
  • a tanu­lás­hoz-taní­tás­hoz meg­fe­le­lő esz­kö­zök (PC, lap­top, mik­ro­fon stb.) ren­del­ke­zés­re állá­sa úgy az isko­lá­ban, mint otthon;
  • azon sze­rep­lők digi­tá­lis kom­pe­ten­ci­á­i­nak alap­szint­re tör­té­nő fej­lesz­té­se (a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­á­ban is meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint), akik a gyer­me­kek taní­tá­si-tanu­lá­si folya­ma­ta­i­ban részt vesz­nek, őt támo­gat­ni tud­ják: a peda­gó­gu­sok, a szü­lők, a diá­kok és a segí­tő szak­em­be­rek (csa­lád­se­gí­tő, szo­ci­á­lis mun­kás stb.);
  • a szü­lők mint mun­ka­vál­la­lók szá­má­ra olyan sza­bá­lyo­zás kiala­kí­tá­sa, amely lehe­tő­vé teszi szük­ség ese­tén a gyer­mek­kel való ott­hon­ma­ra­dást anél­kül, hogy ez egzisz­ten­ci­á­lis koc­ká­za­tot, jöve­de­lem­ki­esést   jelentene.

Mivel már a karan­té­nok­ta­tás során és azt köve­tő­en is figye­lem­mel kísér­tük és össze­gyűj­töt­tük, ele­mez­tük az érin­tet­tek tapasz­ta­la­ta­it és javas­la­ta­it, fel­ajánl­juk a tapasz­ta­la­ta­in­kat, szak­mai javas­la­ta­in­kat és együtt­mű­kö­dé­sün­ket Önök­nek mint dön­tés­ho­zók­nak. Közös cél­nak tekint­jük, hogy a jelen­le­gi hely­zet­ben meg­aka­dá­lyoz­zuk a hát­rá­nyos hely­ze­tű tanu­lók lema­ra­dá­sá­nak továb­bi növe­ke­dé­sét, és hosszú távon is biz­to­sít­suk szá­muk­ra a mos­ta­ni­nál job­ban ellá­tott tanu­lá­si környezetet.

A fen­tebb sorol­tak min­den bizonnyal meg­erő­sí­tést is jelen­te­nek az Önök szá­má­ra, hiszen a kor­mány a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gia meg­al­ko­tá­sá­val és meg­va­ló­sí­tá­sá­nak elin­dí­tá­sá­val hason­ló célo­kat tűzött ki három évvel ezelőtt. Arra sze­ret­nénk nyo­ma­té­ko­san fel­hív­ni a figyel­mü­ket, hogy mind­ezek a Covid-19 világ­jár­vány miatt a továb­bi­ak­ban már nem tűr­nek halasztást.

A tava­szi tapasz­ta­la­tok alap­ján azt külö­nö­sen sze­ret­nénk hang­sú­lyoz­ni, hogy mind a peda­gó­gu­sok­nak, mind a diá­kok­nak és szü­lők­nek, vala­mint adott eset­ben a csa­lá­dot segí­tő szak­em­be­rek­nek is elen­ged­he­tet­le­nül fon­tos ren­del­kez­ni­ük azok­kal a digi­tá­lis kom­pe­ten­ci­ák­kal, ame­lyek bir­to­ká­ban a digi­tá­lis okta­tás­ban minő­sé­gi­leg részt tud­nak ven­ni. Mind­ez foko­zot­tan igaz a fia­tal, még csu­pán alsó tago­za­tos gyer­me­kek, a fogya­ték­kal élő gyer­me­kek és a nehéz körül­mé­nyek között élő csa­lá­dok esetében.

A jár­vány hatal­mas ter­het ró a csa­lá­dok­ra. A szü­lők már a tava­szi idő­szak­ban is gyak­ran csu­pán sza­bad­sá­guk ter­hé­re marad­hat­tak ott­hon az isko­la­be­zá­rást köve­tő­en. Mára sok eset­ben az igény­be vehe­tő sza­bad­ság is elfo­gyott, így nem tud­nak szük­ség ese­tén sem ott­hon marad­ni a(z átme­ne­ti) karan­tén­ba került gyer­me­kük­kel, sem pedig segí­te­ni gyer­me­ke­ik­nek a tanu­lás­ban. A jelen­le­gi hely­zet­ben egy­aránt elen­ged­he­tet­len a tel­jes táp­pénz biz­to­sí­tá­sa és a mun­ka­he­lyek védel­me a csa­lá­dok biz­ton­sá­gos műkö­dé­se érde­ké­ben. Mivel a nagy­szü­lők a veszé­lyez­te­tett kor­osz­tály­ba tar­toz­nak, egész­sé­gük és éle­tük védel­me miatt aktív bevo­ná­suk a gyer­mek­fel­ügye­let­be tovább­ra sem lehet fele­lős és reá­lis dön­tés­ho­zói elvárás. 

A – leve­lünk­höz is mel­lé­kelt – fel­mé­ré­sek, a koráb­bi tapasz­ta­la­tok, tanul­sá­gok meg­is­me­ré­se és a folya­ma­to­san rom­ló jár­vány­ügyi hely­zet egy­ér­tel­mű­vé teszi: a máso­dik hul­lám ide­jén elodáz­ha­tat­lan, gyors és átfo­gó intéz­ke­dé­sek­re, tet­tek­re van szük­ség a fent fel­so­rolt területeken.

2020. októ­ber 12.

Köszö­net­tel:

Lánc­re­ak­ció okta­tá­si munkacsoport

Alá­író szervezetek:

Civil Köz­ok­ta­tá­si Platform 

Lát­ha­tat­lan Tano­da-Rosa Parks Alapítvány

Digi Tano­da Alapítvány

Élmény Tár Tanoda

Lép­jünk, hogy lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egyesület

Moti­vá­ció Műhely

Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány

aHang

Ele­ven Gyál, Ele­ven Vecsés

Rend­szer­szint — Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely

Peda­gó­gu­sok Szak­szer­ve­ze­te Ifjú­sá­gi Tagozata

Leve­gő Munkacsoport

Csatlakozz Te is!