04 11

Paci üzeni, a Covid létezik!

Balogh Lajos Paci üzen­te, ami­kor októ­ber köze­pén beke­rült a kór­ház­ba. És saj­nos nem csak léte­zik, de el is vet­te őt tőlünk. Hatal­mas vesz­te­ség ez, nem csak nekünk, a bará­ta­i­nak, de a magyar köz­élet­nek és József­vá­ros­nak is.

Balogh Lajos 24 éve­sen már ismert zenész volt, TV‑s szer­kesz­tő, műsor­ve­ze­tő, ami­kor jelent­ke­zett közös­ség­szer­ve­ző­nek a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány prog­ram­já­ba, és elin­dult Kis­pest sze­gé­nyebb utcá­i­ban beszél­get­ni az embe­rek­kel. Köz­ben Buda­pest isko­lá­it és óvo­dá­it is jár­ta, hogy a roma zenét és kul­tú­rát meg­mu­tas­sa a gye­re­kek­nek – olyan osz­tá­lyok­ban is, ahol maga az osz­tály­fő­nök kezd­te ki rasszis­ta kije­len­té­sek­kel. Kiment a WC-re sír­ni, majd meg­ráz­ta magát, és vissza­ment a terembe.

Paci nem félt! Néha azt hit­tem, hogy szin­te sem­mi­től. Köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lá­sá­ért – ha más­hol nem, akkor a You­Tu­be-on mond­ta el véle­mé­nyét – évek óta érték táma­dá­sok. Nem csak online, hanem a háza előtt a kilyu­kasz­tott kocsi­ke­rék és a szél­vé­dőn hagyott levél jelez­te, hogy sokak­nak szúr­ja sze­mét, amit gon­dol. A romák elnyo­má­sá­ról, kihasz­ná­lá­sá­ról, a rasszis­ta táma­dá­sok­ról és arról, ahogy sok poli­ti­kus ezt szó nél­kül hagyja.

Az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat­tal is szem­be­ment, ami­kor akci­ók soro­za­tá­ban kér­te szá­mon raj­tuk, hogy eltün­tet­ték a roma­gyil­kos­sá­gok áldo­za­ta­i­nak emlék­táb­lá­ját az épületükből.

De nem félt akkor sem, ami­kor 2018 tava­szán jár­ta az orszá­got a Ne Add El a Sza­va­za­tod! kam­pánnyal, ami a válasz­tá­si csa­lá­sok részét képe­ző, szer­ve­zett sza­va­zat­vá­sár­lá­sok káros olda­lát mutat­ta meg a sze­gény­ség­ben élők­nek és a fia­ta­lok­nak. Akkor sem félt, ami­kor az Ide Tar­to­zunk Egye­sü­let­tel együtt a török­szent­mik­ló­si romák védel­mé­re kelt, akik­nek a házai előtt 2019 máju­sá­ban neo­ná­cik vonul­tak, hogy meg­fé­lem­lít­sék az ott lakókat.

Volt, hogy vitat­koz­tunk. Sok­szor elmond­ta, hogy higgyük el, a romák közt nem lehet a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­it ins­tant hasz­nál­ni. Sok­kal több idő és ener­gia kell ahhoz, hogy bizal­mat építs. Hiszen már annyi­an jöt­tek segí­tő szán­dék­kal. Iga­za volt.

És neki sokan adtak bizal­mat. Nem egye­dül volt, egy­re több barát­ja és köve­tő­je lett, akik vele együtt vál­lal­ták fel a leg­sze­gé­nyeb­bek ügye­i­nek képviseletét.

Balogh Lajos, Paci tehet­sé­ges volt. Tud­tuk ezt, és büsz­kén néz­tük, ahogy fárad­ha­tat­la­nul dol­go­zik és tud­tuk, hogy nagy ember lesz belő­le. Bár fél­tet­tük, hogy korán jön a siker, de sokan segí­tet­tük abban, hogy betel­je­sül­jön az álma, és elin­dul­jon a poli­ti­kai pályán.

Hamar, 2019-ben meg is kap­ta erre a lehe­tő­sé­get. És bár sokan nem fogad­tak vol­na rá, elnyer­te József­vá­ros Csar­nok negye­dé­ben a kép­vi­se­lői posz­tot. Úgy, hogy min­den házat kör­be­járt, ajtó­ról ajtó­ra. Ked­ves­sé­gé­vel, humo­rá­val soka­kat meg­győ­zött, vol­tak, akik nem enged­ték tovább egy kávé vagy egy jó leves nél­kül, csak hogy élvez­zék még egy kicsit a társaságát.

Fájó a halá­lod, Paci! Nem a te halá­lod­dal kel­lett vol­na szem­lél­tet­ni, hogy a koro­na­ví­rus léte­zik. 28 éve­sen még meg­győz­het­tél vol­na sok más, fon­tos dolog­ról. Pótol­ha­tat­lan vagy!

Szer­ző:

Bálint Móni­ka