Rendszerszint — Országos Közösségszervező Műhely

 

A Rend­szer­szint egy közös­ség­szer­ve­zők­ből álló cso­port, ami a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re, hogy Vele­tek, töb­bi civil­lel együtt egy­re jobb hellyé ala­kít­sa Magyar­or­szá­got az itt élők számára.

A cél első­sor­ban a tár­sa­dal­munk immun­rend­sze­ré­nek erő­sí­té­se. Azt sze­ret­nénk, hogy a közös­sé­gek képe­sek legye­nek a szá­muk­ra ked­ve­zőt­len poli­ti­kai, tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi és hatal­mi vál­to­zá­sok, és azok hatá­sa­i­nak kikü­szö­bö­lé­sé­re. Egy olyan erős, és igaz­sá­gos magyar tár­sa­da­lo­mért dol­go­zunk, ami­ben a helyi közös­sé­gek képe­sek a közös cse­lek­vés­re, érté­ke­ik meg­vé­dé­sé­re, érde­ke­ik kép­vi­se­le­té­re, és arra, hogy maguk hoz­zák meg a róluk szó­ló döntéseket.

Ezen felül úgy gon­dol­juk, hogy a helyi szin­ten kiala­ku­ló prob­lé­mák gyak­ran csak tüne­tei a min­den­ko­ri tár­sa­dal­munk aktu­á­lis álla­po­tá­nak, külön­ál­ló moza­i­kok egy nagy kép­ben. Sze­rin­tünk az ügyek tar­tós meg­ol­dá­sá­hoz rend­szer­szin­tű orvos­lás szükséges.Ezek érde­ké­ben a Rend­szer­szint igyek­szik erő­sí­te­ni a kohé­zi­ót az alul­ról szer­ve­ző­dő, helyi ügye­i­kért küz­dő civil cso­por­tok, az elé­ge­det­len állam­pol­gá­rok, és az intéz­mé­nye­sült érdek­ér­vé­nye­sí­tő szer­ve­ze­tek között, miköz­ben velük együtt kere­si a választ arra, hogy mi a tüne­tek való­di oka, mi a mód­ja az álla­pot javításának.

 

 

Oltass, hogy élhess!

Bár a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás nem köte­le­ző, szá­mos olyan hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lés van, ahol a lako­sok nem kap­tak, nem kap­nak hite­les infor­má­ci­ó­kat az oltás­ról és a regiszt­rá­ció mód­já­ról. Ezen vál­toz­tat­nunk kell!  A koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás regiszt­rá­ci­ó­já­nak elő­se­gí­té­se érde­ké­ben orszá­gos, átfo­gó kampányt…

Üzentünk Kásler Miklósnak: Tegye ingyenessé a kórházi ellátásból kiszoruló COVID-betegek gyógyszercsomagját!

Átad­tuk az EMMI-nél az Esély­ra­dar­ral és az aHang­gal közö­sen a petí­ci­ón­kat, ami­ben köve­tel­jük az ott­ho­ni ápo­lás­ra szo­ru­ló koro­na­ví­ru­sos bete­gek gyógy­­­szer-és vita­min­cso­mag­já­nak ingye­nes­sé tételét.