10 09

Részt vettünk a kockázatok és mellékhatások — a koronavírus társadalmi hatásainak diagnózisa konferencián

Hogyan hatott a koro­na­ví­rus a civil szer­ve­ze­tek műkö­dé­sé­re? Milyen követ­kez­mé­nyei lesz­nek a vírus­nak és a kor­lá­to­zá­sok beve­ze­té­sé­nek a magyar társadalomra?

A koro­na­ví­rus-jár­vány tár­sa­dal­mi hatá­sa­i­ról tar­tott beszél­ge­té­se­ket több civil szer­ve­zet­tel, szak­ér­tő­vel az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány és a Poli­ti­cal Cap­ital a Civi­li­zá­ció által meg­va­ló­sult ren­dez­vé­nyen, szep­tem­ber 9‑én.

A dél­utá­ni Mer­re tovább, tár­sa­da­lom? című kerek­asz­tal­be­szél­ge­té­se­ken vett részt a Civil Kol­lé­gi­um­tól Bálint Móni­ka orszá­gos szer­ve­ző és men­tor-tré­ner. A beszél­ge­té­sen részt vett még Lak­ner Zol­tán, Kakuk Péter filo­zó­fus és Léderer And­rás a Hel­sin­ki Bizottságtól.

A beszél­ge­tést itt lehet újranézni!