Részvétel hete 2020. Október 10 — 17. között

A Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­ton keresz­tül 2005 óta civil szer­ve­ze­tek tucat­jai moz­dul­nak meg együtt, hogy a tár­sa­dal­mi rész­vé­tel fon­tos­sá­gá­ra és saját ügye­ik­re fel­hív­ják a figyel­met. 2020-ban ez egy kicsit más­kép­pen ala­kul – ahogy azt az élet szá­mos terü­le­tén már szin­te meg­szok­hat­tuk. Idén nem tudunk közös ese­mé­nyek szer­ve­zé­sé­re buz­dí­ta­ni, és ezen keresz­tül ünne­pel­ni az aktív állam­pol­gár­sá­got. De most is képe­sek vagyunk közö­sen cselekedni!

A Rész­vé­tel Hetén 2020-ban azzal fog­lal­ko­zunk, hogy sok száz­ezer ember szá­má­ra vál­tak még elér­he­tet­le­neb­bé a mél­tó meg­él­he­tés fel­té­te­lei. Sokak­nak meg­szűnt a mun­ká­ja és bizony­ta­lan­ná vált a jöve­del­me. Füst­be men­tek a bol­do­gu­lá­sá­val kap­cso­la­tos ter­vei, nehe­zeb­bé vált a min­den­na­pi éle­te, de a leg­na­gyobb teher a bizony­ta­lan­ság, ami az élet szá­mos terü­le­tén min­ket körbevesz.

Vegyél részt Te is!

Duplázzuk meg a családi pótlékot!

Az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés mun­ka­cso­port­ja petí­ci­ót indí­tott el a 12 éve vál­to­zat­lan össze­gű csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sá­ért, amit eddig eddig közel 38 ezren írták alá. A csa­lá­di pót­lék a gyer­mek­sze­gény­ség meg­elő­zé­sé­nek és a tár­sa­dal­mi krí­zis elke­rü­lé­sé­nek fon­tos esz­kö­ze, az össze­gé­nek a növe­lé­se ma lét­fon­tos­sá­gú len­ne.  A koro­na­ví­rus-jár­vány nyo­mán járó vál­ság­ban a rászo­ru­ló csa­lá­dok még kilá­tás­ta­la­nabb hely­zet­be kerül­nek, emel­lett pedig az ország­ban egy­re job­ban növek­szik a dol­go­zói szegénység.

A Mél­tó Meg­él­he­tés mun­ka­cso­port már két­szer nyílt leve­let írt az ügy­ben a csa­lá­do­kért fele­lős tár­ca nél­kü­li minisz­ter­nek, Novák Kata­lin­nak, aki­nek most Te is elküld­he­ted a leve­le­det! Ha pedig inkább saját vide­ó­ban mon­da­nád el pár perc­ben, hogy mit jelen­te­ne konk­ré­tan a szá­mod­ra a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sa, akkor küldd el nekünk erre a cím­re:[email protected]

Esélyradar — Információhoz való hozzáférés

A koro­na­ví­rus-jár­vány meg­mu­tat­ta, hogy milyen kiszol­gál­ta­tot­tá tehet min­ket az infor­má­ció­hi­ány. Bár­mi­kor veszély­be kerül­het a mun­ka­he­lyünk, sőt, az éle­tünk.  Van­nak, akik még keve­sebb tudás­sal ren­del­kez­nek a beteg­ség­ről, a véde­ke­zés lehe­tő­sé­ge­i­ről, és ha baj­ba kerül­nek, akkor a lehet­sé­ges segít­ség­ről, támo­ga­tá­si lehetőségekről. 

A Roma Civil Háló­zat és a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az aHang közös kam­pá­nya a mély­sze­gény­ség­ben élők­nek jut­tat­ja el a jár­vány leküz­dé­sé­hez, hatá­sa­i­nak eny­hí­té­sé­hez szük­sé­ges infor­má­ci­ó­kat. Célunk, hogy leg­alább 60 tele­pü­lé­sen nyújt­sunk infor­má­ci­ót a helyi­ek szá­má­ra pla­ká­tok és szó­ró­la­pok segít­sé­gé­vel ame­lyek­ből meg­tud­hat­ják, hogy hogyan véde­kez­het­nek a jár­vánnyal szem­ben, illet­ve hogy milyen prob­lé­má­val hova, kihez for­dul­hat­nak segítségért. 

A kam­pány alatt a részt­ve­vők az álta­lá­nos infor­má­ci­ós hiá­nyos­sá­gok­ra is fel­hív­ják a figyel­met, és nyo­mást gya­ko­rol­nak a helyi és orszá­gos dön­tés­ho­zók­ra annak érde­ké­ben, hogy a leg­sze­gé­nyeb­bek is érte­sül­je­nek a lehetőségeikről.

Hozzáférés az oktatáshoz

Nyílt leve­let írtunk Maru­zsa Zol­tán köz­ne­ve­lé­sért fele­lős állam­tit­kár­nak és Novák Kata­lin csa­lá­do­kért fele­lős tár­ca nél­kü­li minisz­ter­nek a digi­tá­lis okta­tás jövő­jé­vel kap­cso­lat­ban.  A leve­lünk első­szá­mú cél­ja, hogy azt a hatá­ro­zott elvá­rá­sun­kat tol­má­csol­juk a dön­tés­ho­zók felé, misze­rint azon­nal meg kell terem­te­ni a digi­tá­lis táv­ok­ta­tás­ban való rész­vé­tel fel­té­te­le­it min­den tanu­ló számára.

Cso­por­tunk olyan tagok­ból áll, akik az okta­tás külön­bö­ző terü­le­te­in dol­goz­nak és bőven rálá­tunk arra, hogy mik vol­tak tavasszal a csa­lá­dok és peda­gó­gu­sok leg­na­gyobb nehéz­sé­gei, vala­mint mi is sze­rez­tünk tapasz­ta­la­to­kat arról, hogy bizo­nyos hiá­nyos­sá­gok hogyan aka­dá­lyoz­ták meg szá­mos gyer­mek szá­má­ra azt, hogy a digi­tá­lis okta­tás­ban egyen­lő esé­lyek­kel vehes­sen részt. 

Meg­lá­tá­sunk sze­rint elodáz­ha­tat­lan, gyors és átfo­gó intéz­ke­dé­sek­re, tet­tek­re van szükség!

Újra itt a Részvétel hete!

Várunk téged is 2020. Októ­ber 10 — 17. között! A Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­ton keresz­tül 2005 óta civil szer­ve­ze­tek tucat­jai moz­dul­nak meg együtt, hogy a tár­sa­dal­mi rész­vé­tel fon­tos­sá­gá­ra és saját ügye­ik­re fel­hív­ják a figyel­met. 2020-ban ez egy kicsit más­kép­pen alakul –…

Cselekedj velünk a szegénység elleni küzdelem világnapján!

Az Esély Labor Egye­sü­let októ­ber 17-én egy saj­tó­nyil­vá­nos ese­mé­nyen mutat­ja be, hogy mennyit szá­mí­ta­na a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sa. A sze­gény­ség elle­ni küz­de­lem világ­nap­ján, dél­előtt 11 óra­kor az Olim­pia Park­ban tart ren­dez­vényt az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés mun­ka­cso­port­ja, ahol felszólalások…