Szer­ve­ződj a lakhelyeden! 

Legyél szom­széd­sá­gi szervező! 

 

Egy éves közös­ség­szer­ve­ző- közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő prog­ram szom­széd­sá­gi szervezőknek. 

Ugrás a jelentkezési laphoz

Soka­kat izgat szom­széd­sá­god­ban, hogy mi lesz a tele­pü­lé­se­tek sorsa? 

Mi épül, mi szé­pül, és mennyi bele­szó­lá­sa van ebbe a helyi lakosoknak? 

Egy éves közös­ség­szer­ve­zés prog­ra­mun­kat újabb 6 fővel bővít­jük. Legyél Te az egyik! 

Az egy év során lehe­tő­sé­ged lesz arra, hogy pro­fesszi­o­ná­lis kép­zé­se­ken tanulj a CKA tapasz­talt szak­ér­tő­i­től és közös­ség­szer­ve­ző tré­ne­re­i­től és tere­pen is együtt dolgozzatok.

Célunk, hogy erős helyi cso­por­tot szer­vezz településeden. 

A jelent­ke­zés feltétele:

 • a jelent­ke­zé­si lap kitöltése;
 • egy moti­vá­ci­ós levél­ben fog­lald össze, miért fog­nál közös­ség­szer­ve­zés­be (max. 3000 karakter);
 • már van vala­mi­lyen akti­vis­ta, önkén­tes, civil tevékenységed;
 • isme­red a helyi közé­le­tet és van­nak ben­ne aktív kapcsolataid;
 • fon­tos szá­mod­ra tele­pü­lé­sed, lakó­he­lyed jövője;
 • van gya­kor­la­tod közös­sé­gi vagy érdek­ér­vé­nye­sí­tést cél­zó ese­mé­nyek szervezésében;
 • elkö­te­le­zett vagy a demok­ra­ti­kus érté­kek és az embe­ri jogok tisz­te­le­te mellett;
 • vál­la­lod az elmé­le­ti kép­zé­se­ken és a gya­kor­la­ton való rész­vé­telt az egy éves folyamatban;
 • szí­ve­sen dol­go­zol csapatban
 • ren­del­ke­zel érett­sé­gi­vel (kére­lem­re kivé­telt teszünk).

A jelent­ke­zé­sed után egy fel­vé­te­li beszél­ge­té­sen veszel részt, mely­nek témá­ja az eddi­gi közösségi/civil tevé­keny­sé­ged. A bizott­ság a beszél­ge­tés és a benyúj­tott anya­gok alap­ján dönt.

A prog­ram elmé­le­ti kép­zé­sei (100 óra)

Az elmé­le­ti kép­zé­sek között három köte­le­ző elem szerepel:

 • Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be — közös­sé­gi érvé­nye­sí­tés­be CKA kép­zés (24 tan­óra, 2023 szep­tem­ber 15–17.)
 • Cso­port­di­na­mi­ka CKA kép­zés (24 tan­óra, 2023 novem­ber 3–5)
 • Közös­ség­szer­ve­zés — közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés CKA kép­zés (40 tan­óra, 2023 decem­ber 1–5)

A 3 és 5 napos kép­zé­se­ink a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban való­sul­nak meg, pén­tek­től vasár­na­pig, illet­ve pén­tek­től ked­dig. Választ­ha­tó­ak továb­bi élő és online tré­nin­gek, műhe­lyek, szak­mai ese­mé­nyek, ame­lye­ket a CKA fel­ajánl a résztvevőknek. 

Amennyi­ben a jelent­ke­ző 2019. janu­ár 1‑je után elvé­gez­te a Közös­sé­gi veze­tő 24 órás kép­zést, akkor ezt a kép­zést nem kell újra elvé­gez­nie. A 40 órás Közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés kép­zés­re ez a fel­men­tés nem vonat­ko­zik, mert annak tar­tal­ma és struk­tú­rá­ja új ele­mek­kel bővült.

Gya­kor­la­tot ebben a prog­ram­ban men­tor segít­sé­gé­vel saját tele­pü­lé­se­den szer­zel, de lehe­tő­sé­get terem­tünk arra, hogy más cso­por­tok mun­ká­já­ból is tanulj.

A részt­ve­vők­nek a köte­le­ző kép­zé­sek és a gya­kor­lat vég­zé­se során elő­re­ha­la­dá­suk­ról szá­mot kell adni a kép­zé­se­ken tanul­tak­ról, a gya­kor­la­ton tapasz­tal­tak­ról írás­be­li vissza­jel­zés, nap­ló for­má­já­ban és a közös­ség­szer­ve­ző tré­ne­ré­vel, men­to­rá­val foly­ta­tott kon­zul­tá­ció során.

Az egy éves prog­ram díja:

A rész­vé­tel ingye­nes, de nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod azt, hogy kép­zé­se­ink tovább­ra is ingye­ne­sek marad­ja­nak és min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő­ek legyenek!

Az 1 éves prog­ram egy főre jutó költ­sé­ge szer­ve­ze­tünk szá­má­ra 500 000 Ft, amely tar­tal­maz­za az összes kép­zés díját (bent­la­ká­sos kép­zé­sek ese­tén a szál­lás, ellá­tás költ­sé­gét), a men­to­ri támo­ga­tást és a szer­ve­zés­hez kap­cso­ló­dó költségeket.

Ha ebből bár­mennyit be tudsz fizet­ni ala­pít­vá­nyunk szám­lá­já­ra — akár rész­let­fi­ze­tés­sel -, azt kér­jük jelezd a regiszt­rá­ci­ós lapon!

Min­den­ki­vel, akit a prog­ram­ba fel­vet­tünk egyé­ni meg­ál­la­po­dást kötünk a részvételről.

Mikor indul a program?

2023 szep­tem­ber 1‑től, és fel­té­te­le a 24 órás beve­ze­tő kép­zé­sünk elvég­zé­se. Ennek 3 ese­te lehet:

 • már elvé­gez­ted 2019 óta
 • elvé­gez­ted az online közös­ség­szer­ve­zés 1–2‑3 képzéseinket
 • most fogsz részt ven­ni raj­ta: 2023. szep­tem­ber 15–17. között.

Az első jelent­ke­zé­si határ­idő legkésőbb:

 1. Augusz­tus 21. éjfélig

+AKCIÓPÁLYÁZAT!

A prog­ram­ban részt­ve­vők szá­má­ra akció­pá­lyá­za­tot hir­de­tünk, ami fedez­he­ti a helyi érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­ka költ­sé­ge­it. Írj nekünk, ha már most érde­kel, továb­bi infor­má­ci­ót is bát­ran kér­hetsz: [email protected]

Jelent­ke­zés­hez benyújtandó:

 • a jelent­ke­zé­si lap;
 • a moti­vá­ci­ós levél;
 • a leg­ma­ga­sabb  bizo­nyít­vány máso­lat, ame­lyet a [email protected] e‑mail cím­re a jelent­ke­zés­sel egy­idő­ben küldj.

Légy te a tár­sa­dal­mi vál­to­zás motorja! 

Bővebb infor­má­ci­ót sze­ret­nék kérni!

JELENTKEZZ ITT