Hogyan lehetsz támogatónk?

❤ Ado­mányt ban­ki átuta­lás­sal az OTP-nél veze­tett bank­szám­lán fogad szer­ve­ze­tünk:
OTP Bank 11701004–20165888
Nem­zet­kö­zi átuta­lás ese­tén / Inter­na­ti­o­nal trans­fer:
IBAN: HU91 1170 1004 2016 5888 0000 0000, SWIFT: OTPVHUHB
A köz­le­mény rovat­ba kér­jük az aláb­bi szö­veg fel­tün­te­té­sét: “Ado­mány”
Ple­a­se add to the anno­un­ce­ment: “Dona­ti­on”

❤ Ha sze­mé­lyi jöve­de­lem­adód egy szá­za­lé­kát sze­ret­néd felajánlani:

Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány

Adó­szá­munk: 18070008–1–03
Köszön­jük! Thank You!

A támo­ga­tás online fize­tés­sel tör­té­nik bank­kár­tyá­val vagy Bari­on egyenlegből.

A kényel­mes és biz­ton­sá­gos online fize­tést a Bari­on Pay­ment Zrt. biz­to­sít­ja,
MNB enge­dély szá­ma: H‑EN-I-1064/2013

Bank­kár­tya ada­tai egye­sü­le­tünk­höz nem jut­nak el. Ha a rend­sze­res támo­ga­tást le sze­ret­né mon­da­ni, akkor írjunk nekünk az [email protected] email címre!